Besluitenlijst 24 juni 2024

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 18 juni 2024 is vastgesteld.

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 18 juni 2024 is vastgesteld.

2. Regionaal samenwerking onderhoud sportvelden

De raadsinformatiebrief ‘Regionale samenwerking onderhoud sportvelden’ vaststellen.

3. Voortgang De Bosrande

De concept-raadsinformatiebrief vaststellen waarin de gemeenteraad wordt geïnformeerd over voortgang van het bouwplan De Bosrande.

4. Huisartsenpraktijk/ appartementen Jacob Catsstraat 49

  1. Besluiten tot het gebruik van de binnenplanse wijzigingsbevoegdheid voor het realiseren van een huisartsenpraktijk op de begane grond.
  2. De raad verzoeken een advies af te geven voor de realisatie van vier appartementen.

5. Huinerbroekweg 1

  1. Instemmen met het verzoek tot wijziging van het omgevingsplan en hiervoor de wijzigingsprocedure opstarten;
  2. Indien geen zienswijzen worden ingediend wordt het plan hierbij vastgesteld op de dinsdag na het verstrijken van de ter inzage legging termijn van het ontwerpplan.

6. Groenversterking Krachtighuizen

  1. Vaststellen Inspiratieschets Krachtighuizen als richtinggevend document;
  2. Vaststellen factsheets Krachtighuizen als richtinggevend document.

7. Oude Nijkerkerweg 23

De ingediende aanpassing voor het wijzigingsplan Oude Nijkerkerweg 23 als uitgangspunt nemen voor de verdere wijzigingsprocedure.

8. Pentest Onvio

  1. De raad informeren via de aan te passen raadsinformatiebrief;
  2. De portefeuillehouder is gemandateerd de raadsinformatiebrief vast te stellen.

9. Jaarverslag gemeentearchief 2023

Vaststellen en verantwoording afleggen aan de gemeenteraad door het aanbieden van het jaarverslag 2023.

10. Beslissing op bezwaar Poolsweg 27 - 110

Het advies van de commissie Bezwaarschriften volgen, het bezwaar gegrond verklaren en het besluit herroepen.

11. Beslissing op bezwaar Verlengde Dorpsstraat 46

Het advies van de commissie Bezwaarschriften volgen en daarmee het bezwaarschrift ongegrond verklaren en het besluit in stand houden.