Besluitenlijst 26 maart 2024

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 19 maart 2024 is vastgesteld.

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 19 maart 2024 is vastgesteld.

2. Programmaplan duurzaamheid

  1. Het college stemt in met het Programmaplan Duurzaamheid en de Uitvoeringsagenda 2024-2025;
  2. De raad voorstellen om in te stemmen met de Strategische en Operationele Doelstellingen;
  3. De uitvoeringsagenda verder financieel vertalen, waarbij de beschikbare middelen als dekking dienen voor 2024 en de overige benodigde middelen worden opgenomen in de begroting 2025.

3. Inkoopdocumenten essentiële functies G7 jeugd

  1. Instemmen met de inhoudelijke keuzes zoals opgenomen in de inkoopdocumenten voor de bovenregionale verwerving Essentiële Functies, met de daarin beschreven inhoud en kwaliteit van de opdracht, de wijze van monitoring en sturing en financiering van de opdracht en de te sluiten overeenkomst;
  2. Instemmen met de hiermee gemoeide bekostigingswijze en tarieven per beschreven onderdeel.
  3. Instemmen met de verdeelsleutel van de kosten voor de regio Noord Veluwe en Zeewolde.
  4. De raad via de conceptraadsinformatiebrief van de inkoop essentiële functies op de hoogte stellen.

4. Klunenweg 2

De gevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van 3 bomen weigeren, vanwege de landschappelijke waarde en beperkte gevaarzetting.

5. Rapportage Informatiebeveiliging Basisregistratie Personen (BRP)

Instemmen met de rapportage Informatiebeveiliging Basisregistratie Personen (BRP) en het ondertekenen van het “Uittreksel zelfevaluatie BRP”.

6. Reclame sandwichborden

  1. Een nieuw contract aangaan met ESH-Media voor reclameborden aan lichtmasten.
  2. De overeenkomst aangaan voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid om twee keer met een jaar te verlengen.