Besluitenlijst 28 mei 2024

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 21 mei 2024 is vastgesteld.

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 21 mei 2024 is vastgesteld.

2. Verkeersmaatregelen Stenenkamer

  1. Een verplicht fiets/bromfietspad in de Stenenkamerseweg aanwijzen tussen de huisnummers 44A en 46;
  2. De geslotenverklaring van het gebied Steenenkamer, als aangegeven bij de Bijstroetweg, Broeksteegje, Hoeverveldweg, Kuiterweg en Stenenkamerseweg, opheffen.

3. Aanvraag omgevingsvergunning Weverstraat 6

  1. Instemmen met het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het tijdelijke omgevingsplan t.b.v. van de bouw van een nieuwe woning op het perceel ‘Weverstraat 6’, onder de voorwaarde dat de door de Omgevingsdienst Veluwe gestelde voorwaarde ten aanzien van de sanering van de bodem als voorschrift wordt verbonden aan deze omgevingsvergunning;
  2. In een begeleidend schrijven aangeven dat de bestaande woning niet mag worden gesloopt vanwege de voorbescherming op grond van de Erfgoedverordening.

4. Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen van de VVD inzake Engweg 10

De beantwoording van de aanvullende art. 37 RvO-vragen van de VVD inzake Engweg 10 vaststellen.

5. Wijzigingsplan Oude Nijkerkerweg 23

  1. Instemmen met het verzoek tot wijziging van het omgevingsplan en hiervoor de wijzigingsprocedure opstarten
  2. Indien geen zienswijzen worden ingediend wordt het plan hierbij vastgesteld op de dinsdag na het verstrijken van de ter inzage legging termijn van het ontwerpplan.

6. Principeverzoek Waterweg 100 / 100A

Instemmen met het ombouwen van de huidige woning Waterweg 100A naar bijgebouw, op voorwaarde dat deze conform verzoek wordt verkleind naar 80m², het pand de uitstraling van een bijgebouw krijgt en hiermee te zijner tijd welstands-technisch wordt ingestemd.

7. Wijziging Verordening Winkeltijden

De gemeenteraad voorstellen de 2e wijziging van de Verordening Winkeltijden Putten 2017 vast te stellen.

8. Subsidieregeling bloemrijke akkerranden 2023

De huidige subsidieregeling bloemrijke akkerranden wijzigen volgens het ontwerpbesluit.

9. Subsidieregeling ‘Putten isoleert’

De subsidieregeling ‘Putten isoleert’ vaststellen