Besluitenlijst 2 april 2024

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 26 maart 2024 is vastgesteld.

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 26 maart 2024 is vastgesteld.

2. Regionale coördinatie Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne

  1. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland verzoeken, vanaf het moment van inwerkingtreding van de Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne, de regionale coördinatie te (blijven) verzorgen;
  2. Er wordt ambtelijk advies gevraagd met betrekking tot het portefeuillehouderschap.

3. Garantstelling Bosbad Putten

  1. Onder het voorbehoud ad 2. akkoord gaan met het verzoek van Stichting Bosbad Klein Zwitserland om een garantstelling te verlenen van € 1.500.000,00 ten behoeve van het toekomstbestendig maken van het 25 meter bad.
  2. De raad voorstellen geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken tegen een garantstelling voor het Bosbad voor het toekomstbestendig maken van het 25 meter bad.

4. Financieel Perspectief Putten - 4e kwartaal 2023

Instemmen met de raadsinformatiebrief Financieel Perspectief Putten - 4e kwartaal 2023 en verzending hiervan naar de gemeenteraad.

5. Parkeerbeleid

  1. De raad voorstellen het Parkeerbeleid gemeente Putten vast te stellen, alsmede de Nota Parkeernormen Putten 2024;
  2. De raad voorstellen vanaf 2027 eens in de 4 jaar een structureel budget van € 30.000,00 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een parkeeronderzoek en dit ten laste te brengen van het begrotingssaldo;
  3. Voor 2024 een incidenteel budget van €15.000,00 beschikbaar te stellen voor het opstellen van een plan voor het vernieuwen van de bewegwijzering voor de parkeerring en dit ten laste te brengen van het begrotingssaldo.

6. Openbaar maken documenten

Instemmen met het mandateren van wethouder Cornelissen inzake het openbaar maken van opgevraagde documenten met betrekking tot de aankoop van het recreatiepark aan de Huinerenkweg 10 te Putten.

7. Verweerschrift Halvinkhuizen fase 1

Instemmen met het verweerschrift en deze toesturen naar de Raad van State.