Besluitenlijst 4 juni 2024

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 28 mei 2024 is vastgesteld.

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 28 mei 2024 is vastgesteld.

2. Principeverzoek kleinschalige woningbouwlocatie 'Molenzicht'

Het college is bereid procedureel aan dit initiatief medewerking te verlenen op voorwaarde dat er zicht is op medeontwikkeling van het gedeelte waarop nu een schuur is gesitueerd. Verder is er voorkeur dat de beoogde appartementen beschikbaar komen voor de sociale huurmarkt.

3. Onderzoek toekomst Inclusief Groep

 1. De raad informeren over het onderzoek naar de toekomst van de Inclusief Groep via de concept-raadsinformatiebrief met het rapport als bijlage.
 2. De participatieraad informeren over het onderzoek naar de toekomst van de Inclusief Groep via de conceptbrief met het rapport als bijlage.

4. Waterberging Achterstraat 35

 1. Instemmen met het aanbrengen van een waterinfiltratie- en berging voorziening aan de Achterstraat 35 te Putten.
 2. Hiervoor instemmen met afwijking van het inkoopbeleid en de opdracht gunnen aan Trewatin b.v. voor het leveren en aanbrengen van een waterinfiltratie- en berging voorziening aan de Achterstraat 35 te Putten, waarbij de offerte niet openbaar is.

5. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2025 - 2040

De beantwoording van de aanvullende art. 37 RvO-vragen van de VVD inzake Engweg 10 vaststellen.

6. Maatwerkwoning Hooiweg

 1. Eén maatwerkwoning realiseren op een perceel aan de Hooiweg conform de situatietekening;
 2. Onderzoek doen naar de mogelijkheden van een alternatieve locatie voor een tweede maatwerkwoning;
 3. Het voornemen publiceren om het beoogde perceel onder 1. in erfpacht uit te geven aan Woningstichting Putten voor een periode van 15 jaar tegen een erfpachtcanon van € 1.100,00 per jaar;
 4. Als er geen reactie komt op de publicatie is wethouder Van Nieuwenhuizen door het college gemandateerd tot het aangaan van de nog op te stellen erfpachtovereenkomst en is hij door de burgemeester gemachtigd tot ondertekening daarvan;
 5. Een samenwerkingsovereenkomst met Van der Hoek Makelaardij, Profila Zorggroep, Stichting Iriszorg en WSP aangaan;
 6. Wethouder Van den Hoorn is door het college gemandateerd tot het doen van aanpassingen aan de concept samenwerkingsovereenkomst en hij is door de burgemeester gemachtigd tot het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst.

7. Huisartsenagenda

De gemeenteraad via de concept-raadsinformatiebrief informeren over de samenwerking tussen de huisartsen, Putten voor Elkaar en de gemeente Putten.

8. Jaarverantwoording Kinderopvang 2023

 1. Vaststellen van de Jaarverantwoording Kinderopvang 2023;
 2. De raad over de Jaarverantwoording Kinderopvang 2023 informeren via de concept-raadsinformatiebrief;
 3. De Jaarverantwoording Kinderopvang 2023 voor 1 juli 2024 versturen aan de Inspectie van het Onderwijs.

9. Verkoop gronden Schauwhof

 1. Het college neemt zich voor een stuk grond van circa 177 m², kadastraal bekend gemeente Putten, sectie C, nummer 11823 gedeeltelijk, conform de situatietekening, te verkopen aan Woningstichting Putten voor een totaalbedrag van € 23.895,- kosten koper;
 2. Het voornemen publiceren op overheid.nl;
 3. Als er geen reactie komt op de publicatie, mandateert het college de portefeuillehouder Grondzaken tot het aangaan van de koopovereenkomst en machtigt de burgemeester de portefeuillehouder Grondzaken tot ondertekening daarvan.

10. Groslijst- en selectiesystematiek gemeente Putten

Het college stemt in met de implementatie van de Gros- en selectiesystematiek als beschreven in het memo Gros- en selectiesystematiek gemeente Putten. 

11. Garantstelling toekomstbestendig maken 25-meterbad Bosbad

 1. Uitvoering geven aan het verzoek van de stichting Bosbad Klein Zwitserland tot garantstelling conform het raadsbesluit van 16 mei 2024 inzake het toekomstbestendig maken van het 25-meterbad.
 2. Het college verklaart kennis te hebben genomen van het model van de akte van borgtocht (E2a/01122010) van BNG Bank en besluit om onder de in deze akte van borgtocht vermelde voorwaarden onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg te staan jegens BNG Bank voor de richtige nakoming van alle verplichtingen van de Stichting Bosbad Klein Zwitserland uit hoofde van de (daarin genoemde) lening tot een maximum bedrag van € 1.500.000 (te vermeerderen met de pro rata parte aan dit bedrag toe te rekenen boeten, kosten en wettelijke en overeengekomen renten).
 3. Het bestuur van het Bosbad informeren middels de conceptbrief.

12. Beantwoording art. 37 RvO vervolgvragen voorbescherming karakteristieke panden in het centrum

De beantwoording van de art. 37 RvO-vragen is gemandateerd aan de portefeuillehouder.

13. Beantwoording art. 37 RvO-vragen van WIJ Putten over Weverstraat 6

 1. Instemmen met de beantwoording van de vragen die namens de fractie van WIJ Putten zijn gesteld.
 2. De antwoordbrief versturen conform de procedure van art. 37 RvO.