Besluitenlijst 5 maart 2024

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 27 februari 2024 is vastgesteld.

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 27 februari 2024 is vastgesteld.

2. B&W Voorstel - Omgevingsvergunning Stationsstraat 24B

De omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuw woonhuis (bouwen, afwijken van bestemmingsplan) aan de Stationsstraat 24B herroepen en de omgevingsvergunning alsnog weigeren.

3. B&W Voorstel - Dienstverleningsovereenkomst 2023-2024 regioarrangement EPHZ

  1. Instemmen met de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Regio Arrangement EHPZ 2023-2024 als basis voor de Bestuurlijk Integrerende Tafel
  2. Instemmen met de kosten van de Dienstverleningsovereenkomst, zijnde voor de periode 1 maart 2023 – 31 december 2023 € 21.072 exclusief BTW en voor de periode 1 januari 2024 – 31 december 2024 € 42.144 exclusief BTW;
  3. De uitgave voor 2023 dekken uit het budget dat is beschikbaar is gesteld voor de aanvullende inzet op regio arrangementen (reserve knelpunten personeel) en de uitgave voor 2024 eveneens dekken uit de reserve knelpunten personeel en dit verantwoorden in de halfjaar rapportage 2024.
  4. Gastheergemeente Harderwijk informeren over de besluiten 1 en 2. met de kanttekening dat voortzetting van deze DVO ná 1 januari 2025 onderwerp van nadere besluitvorming is.

4. B&W Voorstel - Halfjaarrapportage Samenleving H2 2023

De raad informeren over de halfjaarrapportage Samenleving middels de concept-raadsinformatiebrief met als bijlage de halfjaarrapportage Samenleving H2 2023.

5. B&W Voorstel - Jaarverantwoording Lokale Educatieve Agenda (LEA) en voor- en vroegschoolse educatie (vve) 2023

De Jaarverantwoording LEA/vve 2023 vaststellen.

6. B&W Voorstel - Meerjarenbegroting Aurora Onderwijsgroep Stichting Proo 2024-2028

De Meerjarenbegroting Aurora Onderwijsgroep Stichting Proo 2024-2028 aanbieden aan de gemeenteraad via de concept-raadsinformatiebrief.

7. B&W Voorstel - Centrale Stemopneming (cso)

Kiezen voor centrale stemopneming voor de vaststelling van de verkiezingsuitslag van het Europees Parlement 2024.

8. B&W Voorstel - Afhandeling klacht

De klachten afhandelen door middel van toezending van de conceptbrief.

9. B&W Voorstel - Voortgang en participatie zuidelijke ontsluiting

De concept-raadsinformatiebrief vaststellen over voortgang en participatie van het project zuidelijke ontsluitingsweg.