Besluitenlijst 9 april 2024

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 2 april 2024 is vastgesteld.

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 2 april 2024 is vastgesteld.

2. Jaarstukken ODNV 2023 en ontwerp-programmabegroting 2025 en jaarschijf 2024 ODV

  1. De raad voorstellen geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de Jaarstukken ODNV 2023;
  2. De raad voorstellen geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de Ontwerpprogramma begroting ODV 2025 en aanvullend de jaarschijf 2024;
  3. De structurele verhoging van € 25.000,00 vanaf 2024 mee te nemen bij de halfjaarrapportage 2024 t.l.v. de stelpost prijsindexatie;
  4. De structurele verhoging vanaf 2025 à € 87.000 mee te nemen bij de Kadernota 2025, eveneens t.l.v. de stelpost prijsindexatie.

3. Regionaal Programma Werklocaties (RPW) Ermelo-Harderwijk-Putten-Zeewolde (EHPZ)

Instemmen met de raadsinformatiebrief Regionaal Programma Werklocaties (RPW) EHPZ.

4. Programmaplan Wonen

Instemmen met de Bestuursopdracht Opstellen Programmaplan Wonen.

5. Opvang asielzoekers

Het presidium voorstellen de commissie Samenleving via de concept opiniërende notitie te consulteren over de opvang van asielzoekers.

6. Aanbieding Voorzitter ISNV

  1. Akkoord gaan met de opdrachtverlening aan Linda Neijensteijn Consultancy VOF voor de functie van voorzitter inkoopcoördinatoren Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe.
  2. Akkoord gaan met de afwijking van het inkoopbeleid.

7. Aanwijzingsbesluit ABS

Mevrouw M. Collard aanwijzen als ambtenaar van de burgerlijke stand.

8. Beslissing op bezwaar inzake weigering urgentieverklaring

  1. Het advies van de commissie bezwaarschriften woonruimteverdeling overnemen.
  2. Het bezwaar ongegrond verklaren.