Rekenkamer

Per 1 januari 2024 heeft de gemeente Putten een onafhankelijke rekenkamer. Tot 1 januari 2024 had de gemeente een rekenkamercommissie, maar door de Wet versterking decentrale rekenkamers mag een rekenkamercommissie niet meer. Daarom heeft de raad besloten tot het instellen van een gemeentelijke rekenkamer Putten.

De inrichting van de rekenkamer is vastgelegd in de 'Verordening gemeentelijke rekenkamer Putten'.

Regionale samenwerking

Voor de uitvoering van rekenkameronderzoek werkt de gemeente Putten samen met de gemeenten Elburg, Hattem, Nunspeet en Oldebroek. Zij maken gebruik van dezelfde rekenkamer.

Wat doet de rekenkamer?

De rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad door gevraagd en ongevraagd onderzoek uit te voeren. Het advies aan de gemeenteraad is zonder politiek oordeel. De rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid van het gemeentelijke beleid en de doelmatigheid en rechtmatigheid van de voorbereiding en uitvoering daarvan. De rekenkamer wil laten zien wat er gebeurt met de gemeentelijke beleidsvoornemens:

  • Haalt de gemeente de afgesproken doelen?
  • Doet de gemeente dat binnen het afgesproken budget?
  • Voldoet het beleid aan de wettelijke kaders en regelgeving?

De rekenkamer wil de gemeentelijke organisatie handvatten bieden om te komen tot een efficiëntere en effectievere werkwijze. De rekenkamer draagt bij aan:

  • De kwaliteit van het lokale bestuur.
  • De transparantie van gemeentelijk handelen.
  • De verwerking van de publieke verantwoording daarover.

Wet open overheid (Woo) en de rekenkamer

Door de Wet open overheid (Woo) maken we steeds meer documenten openbaar. De Woo zorgt voor een meer open en transparante overheid. De rekenkamer van de gemeente Putten is een bestuursorgaan en valt dus onder de Woo. Via deze pagina maakt de rekenkamer actief informatie openbaar, te weten het onderzoeksprogramma, jaarverslag en onderzoeksrapporten.

Samenstelling

De rekenkamer Putten heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. De rekenkamer bestaat uit een voorzitter en 2 leden. De gemeenteraad benoemt de voorzitter en leden voor een periode van 6 jaar. Ze kunnen eenmaal worden herbenoemd voor opnieuw 6 jaar.

De rekenkamer bestaat uit:
  Foto Naam Overige functies LinkedIn-profiel
  Peter-Niemeijer

Peter Niemeijer (voorzitter)

  • Concerncontroller gemeente Almere

Profiel op LinkedIn

  Michel-Bergshoef Michel Bergshoef (lid)
  • Lid Rekenkamer gemeente Ede
  • Directeur/eigenaar van "Bergshoef BMA"
Profiel op LinkedIn
  Annemieke van Dijken Annemieke van Dijken (lid)
  • Strateeg Bedrijfsvoering Gemeente Zwolle
Profiel op LinkedIn

De griffier is ambtelijk secretaris van de rekenkamer.

Werkwijze en onderzoeksplan

De rekenkamer bepaalt zelf de werkwijze en aanpak van onderzoeken. Hiervoor is een Reglement van Orde en een Onderzoeksprotocol vastgesteld.

Onderzoeken zijn gewoonlijk evaluaties van beleid: ze kijken terug in de tijd om te leren voor de toekomst. De rekenkamer onderzoekt doorgaans geen incidenten, maar evalueert beleid over een langere periode. Onderzoek kan betrekking hebben op alle gemeentelijke beleidsterreinen en op de bedrijfsvoering van de gemeente. De rekenkamer bepaalt zelf welke onderwerpen worden onderzocht. De gemeenteraad kan hiervoor suggesties aandragen bij de secretaris van de rekenkamer via griffie@putten.nl. De rekenkamer beoordeelt of binnengekomen suggesties geschikt zijn voor een rekenkameronderzoek. Als dat het geval is, worden de suggesties betrokken bij het opstellen van het onderzoeksprogramma. Per jaar kan de rekenkamer 1 à 2 onderzoeken uitvoeren.

Onderzoeksprogramma 2023-2024

Jaarverslag

De werkzaamheden van de rekenkamer worden ieder jaar vastgesteld in een jaarverslag.

Jaarverslag rekenkamercommissie 2023

Wilt u meer weten over het werk van de rekenkamer?