Burgerinitiatief

Een burgerinitiatief is een voorstel van inwoners of van belanghebbenden om een activiteit uit te voeren in Putten. Het gaat dan in het algemeen om een activiteit, georganiseerd en/of uitgevoerd door een groep burgers, die zich afspeelt in het publiek domein en die ten goede komt aan de samenleving. Hiermee kan een onderwerp op de agenda van de vergadering van de gemeenteraad komen.

Een burgerinitiatief opstellen

Een burgerinitiatief moet een goede omschrijving van het initiatief en een toelichting hebben. Ga in uw voorstel in op de volgende punten:

 • Doel: wat wilt u bereiken en waarom en hoe bereikt u het doel?
 • Besluit dat aan de raad wordt gevraagd: waar hebt u de raad voor nodig?
 • Uitvoering: werken er bewoners mee aan de uitvoering en/of het beheer na uitvoering van het plan?
 • Globale inschatting van de kosten. Zijn er financiële bijdragen van niet-gemeentelijke partijen?
 • Planning: wanneer moet het uitgevoerd of gereed zijn?

Om u op weg te helpen gebruikt u het volgende document:

Voorstel burgerinitiatief

Voor het indienen van een burgerinitiatief maakt u verplicht gebruik van de onderstaande documenten. Het document 'Aanvraag verzoek burgerinitiatief' moet volledig worden ingevuld en ondertekend.

Aanvraag verzoek burgerinitiatief en Handtekeningenlijst

Initiatief indienen

Verstuur het initiatief, het aanvraagformulier en de handtekeningenlijst naar griffie@putten.nl. Of stuur het per post naar:

Voorzitter gemeenteraad
p/a de griffie
Postbus 400
3880 AK Putten

De voorwaarden

Een burgerinitiatiefvoorstel moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Het volledige overzicht vindt u in de Verordening Burgerinitiatief gemeente Putten. Hieronder vindt u de belangrijkste voorwaarden:

 • minstens 25 personen ondersteunen het voorstel.
 • u bent inwoner van de gemeente Putten of u voert een activiteit uit in Putten.
 • u bent 16 jaar of ouder.

Het burgerinitiatief mag niet gaan over:

 • een onderwerp dat niet bij de bevoegdheid van het gemeentebestuur hoort;
 • een vraag over gemeentelijk beleid; 
 • een klacht in de zin van hoofdstuk 9 Awb over gedrag van het gemeentebestuur;
 • een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 Awb tegen een besluit van het gemeentebestuur;
 • een onderwerp waarover de raad tijdens de afgelopen twee jaar voor indiening van het burgerinitiatief een besluit heeft genomen.

Twijfelt u of uw voorstel wel voldoet aan de voorwaarden? Neem contact op met de griffier.

Na het indienen

 1. Een burgerinitiatief wordt geplaatst op de lijst van ingekomen stukken van de eerstvolgende raadsvergadering.
 2. U krijgt een ontvangstbevestiging.
 3. Het presidium beslist - op voorstel van de griffie - of het burgerinitiatief voldoet aan de voorwaarden.
 4. Is dit niet het geval, dan adviseert het presidium aan de raad het verzoek niet-ontvankelijk te verklaren.
 5. U wordt hierover geïnformeerd.

Behandeling van het burgerinitiatief

Als het burgerinitiatief voldoet aan de voorwaarden, dan agendeert het presidium het burgerinitiatief voor behandeling in de desbetreffende raadscommissie.

 1. Het college krijgt gelegenheid een preadvies af te geven. Dit advies wordt aan de vergaderstukken toegevoegd.
 2. De griffie nodigt u uit voor de commissievergadering waar het burgerinitiatief op de agenda staat.
 3. U mag bij aanvang van de bespreking het burgerinitiatief mondeling toelichten.
 4. Burgers mogen inspreken over het burgerinitiatief nadat u het burgerinitiatief hebt toegelicht.
 5. Nadat de raads(commissie)leden en eventueel een lid van het college het woord hebben gevoerd, krijgt u de gelegenheid om kort te reageren. U kunt dan - gehoord de discussie in de commissie - het burgerinitiatief ongewijzigd of in gewijzigde vorm doorsturen voor besluitvorming of het burgerinitiatief intrekken.
 6. Besluitvorming vindt plaats in de eerstvolgende raadsvergadering. Tot het moment van besluitvorming hebt u het recht het burgerinitiatief in te trekken.
 7. Nadat de raad een besluit heeft genomen, wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd.