Werkwijze van de gemeenteraad

De gemeenteraad neemt belangrijke beslissingen over onderwerpen die heel Putten aangaan. Denk aan de woon- en leefomgeving, welzijn en openbare werken.

Ook stelt de raad belangrijke verordeningen en de begroting vast. De raad geeft ook de kaders aan voor de verschillende beleidsonderdelen waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Daarnaast controleert de raad het dagelijks bestuur van de gemeente: het college van burgemeester en wethouders.

Vergadercyclus

De gemeenteraad werkt volgens een vaste vergadercyclus. Deze cyclus is er op gericht om de raad de juiste belangenafweging te laten maken en tot besluitvorming te komen. De vergadercyclus bestaat uit vijf weken. De vergaderdata vindt u in het raadsinformatiesysteem.

  • Week 1 - Presidium
  • Week 2 - Fractieberaad (+ eventueel een beeldvormende / informatieve bijeenkomst)
  • Week 3 en 4 - Commissievergaderingen
  • Week 5 - Fractieberaad en Raadsvergadering

Hieronder geven wij u een toelichting op de verschillende soorten overleggen.

Presidium

Het presidium bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en alle fractievoorzitters. De belangrijkste taak van het presidium is het opstellen van de voorlopige agenda’s van de gemeenteraad en de raadscommissies. Ook bespreekt het presidium de organisatie en het functioneren van de gemeenteraad en de raadscommissies, de vergaderdata en de vergaderstructuur. De vergaderingen van het presidium zijn openbaar als de te bespreken onderwerpen dat toelaten.

Fractieberaad

De raadsfracties vergaderen meestal op de maandagavond voorafgaand aan de eerste commissievergadering en op maandagavond voorafgaand aan de raadsvergadering in het gemeentehuis. De data vindt u in het raadsinformatiesysteem. Tijdens het fractieberaad vindt onder andere voorbespreking plaats van de onderwerpen die op de agenda staan bij de volgende commissie- of raadsvergaderingen. Als inwoner bent u welkom om tijdens het fractieberaad met een fractie in overleg te gaan. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Politieke partijen.

Raadscommissies

Voordat de gemeenteraad een besluit neemt, worden de meeste onderwerpen eerst in een raadscommissie besproken en voorbereid. In een raadscommissie worden geen besluiten genomen. De afzonderlijke commissies richten zich ieder op bepaalde onderwerpen. In Putten kennen we de volgende raadscommissies:

Meer informatie over de raadscommissies vindt u op de pagina Raadscommissies.

Raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering staat de besluitvorming centraal over de onderwerpen die op de agenda staan. De agenda is verdeeld in hamerstukken en bespreekstukken. Over hamerstukken is al overeenstemming en er wordt geen discussie meer over gevoerd (gedebatteerd). Over een bespreekstuk gaan de raadsleden eerst met elkaar in debat voordat er besluitvorming plaatsvindt.

Raadsleden kunnen een voorstel van het college wijzigen door een amendement in te dienen. De gemeenteraad beslist dan eerst over het amendement. Als het amendement wordt aangenomen, dan wordt daarmee het voorstel aangepast en neemt de raad een besluit over dit gewijzigde voorstel. Als het amendement wordt verworpen, neemt de raad een besluit over het originele voorstel.

Raadsleden kunnen ook een motie indienen. Een motie is een korte verklaring over een onderwerp waarmee een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. De gemeenteraad kan zich hiermee uitspreken over een bepaald onderwerp of het college/de raad aanzetten tot een handeling. De raad neemt een besluit over de motie.

De griffie

Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, een bedrijf of een studie. Om alles in goede banen te leiden, staat de griffie de gemeenteraad bij. De griffie adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad. De griffie doet dit ook bij individuele raadsleden en de voorzitter van de gemeenteraad (de burgemeester). De griffie plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en aanpak. De griffie is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan de griffie de raad professioneel bijstaan en adviseren.

Contact met de griffie

Relevante documenten