Werkwijze van de gemeenteraad

De gemeenteraad neemt belangrijke beslissingen over onderwerpen die heel Putten aangaan. Denk aan de woon- en leefomgeving, welzijn en openbare werken.

Ook stelt de raad belangrijke verordeningen en de begroting vast. De raad geeft ook de kaders aan voor de verschillende beleidsonderdelen van de ambtelijke organisatie. Daarnaast controleert de raad het dagelijks bestuur van de gemeente: het college van burgemeester en wethouders.

Vergadercyclus

De gemeenteraad werkt volgens een vaste vergadercyclus. Deze cyclus is er op gericht om de raad de juiste belangenafweging te laten maken en tot besluitvorming te komen. De vergadercyclus bestaat uit vijf weken. De vergaderdata vindt u in het raadsinformatiesysteem.

  • Week 1 - Presidium
  • Week 2 - Fractieberaad (+ eventueel een informatieve bijeenkomst)
  • Week 3 - Commissievergaderingen
  • Week 4 - (eventueel een informatieve bijeenkomst)
  • Week 5 - Raadsvergadering

Hieronder geven wij u een toelichting op de verschillende soorten overleggen.

Presidium

Het presidium bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en alle fractievoorzitters. De belangrijkste taak van het presidium is het opstellen van de voorlopige agenda’s van de gemeenteraad en de raadscommissies. Het presidium bepaalt de vergaderdata en de vergaderstructuur. Ook bespreken zij verschillende lopende zaken. De vergaderingen van het presidium zijn openbaar als de te bespreken onderwerpen dat toelaten.

Fractieberaad

De raadsfracties vergaderen meestal op de maandagavond voorafgaand aan de eerste commissievergadering in het gemeentehuis. Tijdens het fractieberaad vindt onder andere voorbespreking plaats van de onderwerpen die op de agenda staan bij de volgende commissie- of raadsvergaderingen. Als inwoner bent u welkom om tijdens het fractieberaad met een fractie in overleg te gaan. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Politieke partijen.

Raadscommissies

Voordat de gemeenteraad een besluit neemt, worden de meeste onderwerpen eerst in een raadscommissie besproken en voorbereid. In een raadscommissie worden geen besluiten genomen. De afzonderlijke commissies richten zich ieder op bepaalde onderwerpen. In Putten kennen we de volgende raadscommissies:

Meer informatie over de raadscommissies vindt u op de pagina Raadscommissies.

Raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering staat de besluitvorming centraal over de onderwerpen die op de agenda staan. De agenda is verdeeld in hamerstukken en bespreekstukken. Over hamerstukken is al overeenstemming en er wordt geen discussie meer over gevoerd (gedebatteerd). Over een bespreekstuk gaan de raadsleden eerst met elkaar in debat voordat er besluitvorming plaatsvindt.

De griffie

Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, een bedrijf of een studie. Om alles in goede banen te leiden, staat de griffie de gemeenteraad bij. De griffie adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad. Dit doet zij ook bij individuele raadsleden en de voorzitter van de raad (de burgemeester). De griffie plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en aanpak. De griffie is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan de griffie de raad professioneel bijstaan en adviseren.

Contact met de griffie

Relevante documenten