Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb)

Op 1 januari 2024 is naast de Omgevingswet ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingevoerd. Vanaf die datum wordt de bouwvergunning gesplitst in 2 delen:

 1. Vergunning voor het ruimtelijk deel.
 2. Vergunning voor technisch deel.

Het ruimtelijke deel gaat over de vraag of het bouwwerk qua plek, omvang, uiterlijk en gebruik voldoet aan de regels van het omgevingsplan. Het technische deel gaat over de vraag of het pand technisch in orde is. Bijvoorbeeld of het stevig genoeg is, en of je er gezond in kan wonen. Deze vergunningen kunnen tegelijk of los van elkaar worden aangevraagd.

Vergunningplicht, meldingsplicht of vergunningvrij voor technisch deel bouwproject

Tot 1 januari 2024 moest bij ieder vergunningplichtig bouwproject bij de aanvraag worden aangetoond dat het gebouw technisch in orde was. Vanaf 1 januari 2024 is dat vaak niet meer nodig. Het bouwplan is dan voor het bouwtechnisch deel meldingsplichtig of vergunningvrij. Bij de meldingsplichtige projecten moet u als bouwer wel zelf een kwaliteitsborger in de hand nemen. Deze kwaliteitsborger doet de toetsing en voert tijdens de bouw inspecties uit. U huurt zelf de kwaliteitsborger.

Overzicht Kwaliteitsborgers

Op de website Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw vindt u een lijst met kwaliteitsborgers.

Voorbeelden vergunningplichtig bouwtechnisch deel bouwplan

Hieronder een aantal voorbeelden van bouwwerken die voor het bouwtechnisch deel vergunningplichtig zijn. Let op, daarnaast is vaak ook nog een vergunning nodig voor het ruimtelijk deel van het bouwplan.  

 • Appartementencomplex
 • Logiesgebouw
 • Winkels
 • Sportaccommodaties
 • Bedrijfspand met meer dan 2 bouwlagen
 • Monument
 • Als een melding brandveilig nodig is
 • Als een vergunning voor een milieubelastende activiteit nodig is
 • Als wordt gebouwd met een gelijkwaardige maatregel
 • Als het aantal brandcompartimenten toeneemt
 • Verbouwactiviteiten

Voorbeelden meldingsplichtige bouwactiviteiten met kwaliteitsborger

Hieronder een aantal bouwwerken waarbij voor het bouwtechnisch deel geen vergunning nodig is, maar kan worden volstaan met een melding. U moet wel een kwaliteitsborger inschakelen die uw plan toetst en toezicht houdt tijdens de bouw. Let op, vaak is er nog wel een vergunning nodig voor het ruimtelijk deel van het bouwplan. Controleer dit op de vergunningcheck van het omgevingsloket.  

 • Nieuwbouw woning
 • Nieuwbouw recreatiewoning
 • Nieuwbouw bedrijfspand met maximaal 2 bouwlagen
 • Een bouwwerk dat wij niet als gebouw zien, tot maximaal 20 meter hoog

Voor bovenstaande projecten is er wel een bouwtechnische vergunning nodig als er ook sprake is van:

 • Melding brandveilig gebruik
 • Vergunning onderdeel milieu
 • Gelijkwaardige maatregel
 • Toename van brandcompartimenten

Voorbeelden vergunningvrij voor bouwtechnisch deel bouwplan

 • Dakkapellen
 • Uitbouw (lager dan 5 meter, 1 bouwlaag)
 • Schuurtjes (lager dan 5 meter)
 • Erfscheiding (lager dan 2 meter)

Proces afhandeling melding Wet Kwaliteitsborging

Bekijk welke stappen en termijnen er gelden bij de afhandeling van de bouwmelding en de gereedmelding.

Stappenplan Wkb melding Gevolgklasse I

Stap 1 - Huur een kwaliteitsborger in. U huurt zelf een kwaliteitsborger in. Op de website Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw vindt u een lijst met kwaliteitsborgers.

Stap - 2 Dien een bouwmelding in. U mag pas beginnen met bouwen, als u een complete melding heeft ingediend. Minimaal 4 weken voor de bouw begint, dient u de bouwmelding via het Omgevingsloket:

 • Ga naar ‘Aanvragen’.
 • Kies bij ‘Werkzaamheden’ voor ‘Bouwactiviteit’.
 • Kies voor ‘Bouwactiviteit (technisch) Melding’.

Hier geeft u ook aan wie uw kwaliteitsborger is. Lever ook de overige informatie aan die gevraagd wordt. Ontbreekt er informatie? Dan moet u een nieuwe melding indienen. 4 weken na het indienen van de melding, mag u met de bouw beginnen.

Stap 3 - Start met de bouw. 2 dagen voor de bouw begint, geeft u dit door via het Omgevingsloket. Dit heet: informatieplicht.

Stap 4 - Controle door kwaliteitsborger. De kwaliteitsborger controleert voor en tijdens de bouw of aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan. U ontvangt een verklaring van de kwaliteitsborger als het bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften voldoet.
Let op: de gemeente kan ook controleren of er aan de bouwvoorschriften wordt voldaan. Zij kan ook handhaven als dat niet zo is. De kwaliteitsborger kan dit niet.

Stap 5 - Meld het einde van de bouw. 1 dag na het stoppen van de bouw, geeft u dit door via het Omgevingsloket. Dit is verplicht.

Stap 6 - Doe een gereedmelding. U mag het bouwwerk pas gebruiken, als u een complete gereedmelding heeft ingediend. Dat doet u minimaal 2 weken voor u het bouwwerk wilt gaan gebruiken. Dat gaat via het omgevingsloket. Hierbij heeft u de verklaring van de kwaliteitsborger (stap 4) bij nodig.

De gemeente geeft aan of uw gereedmelding is geaccepteerd of afgewezen.

Wat verandert nog meer?

 • De aannemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt. Als er gebreken zijn, dan kan de klant de aannemer dwingen om de fouten te repareren. Ook als de klant deze fouten pas later ontdekt.
 • De aannemer moet de klant laten weten of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen faillissement en risico's op schade en gebreken. 
 • Klanten kunnen, net als in de huidige situatie, 5% van het bouwbedrag (aanneemsom) parkeren bij de notaris. Nu gaat dit bedrag automatisch naar de aannemer als het gebouw klaar is. Na invoering van de Wkb keert de notaris het geld aan de aannemer uit, wanneer de klant aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen.
 • Wanneer de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem ziet, kan de gemeente de bouw stilleggen.

Meer weten over Wkb?

Op de pagina van het Informatiepunt Leefomgeving vindt u meer informatie .

Vragen

Wij helpen u graag iedere ochtend van 08.30 tot 12.30 uur aan de balie van Ruimte in het gemeentehuis.

U kunt ook bellen via telefoonnummer (0341) 359 611.