Begroting & Jaarrekening

De bestuurlijke cyclus begint elke vier jaar bij het maken van het coalitieakkoord en het collegeprogramma. Het jaarlijkse planning- en controleproces hiervan begint met de kadernota, gebaseerd op het coalitieakkoord. Daarna volgt de begroting die door de raad wordt vastgesteld. De jaarstukken, met daarin het jaarverslag en de jaarrekening, sluiten de planning- en controlecyclus.

Kadernota

In de kadernota worden de hoofdpunten van het beleid en de financiële kaders aangegeven. Daarmee geeft de kadernota richting aan de opstelling van de begroting.

Begroting

Met de begroting bepaalt de gemeenteraad het te voeren beleid voor het komende jaar, met een doorkijk naar de volgende jaren. De raad bepaalt welke lasten voor welke doelen de gemeente opneemt in de begroting. Als de raad de begroting heeft vastgesteld, is dit tegelijk de opdracht aan het college om de begroting uit te voeren.

Het college van B&W en de gemeenteraad bespreken op donderdag 2 november de Begroting 2024-2027. De concept Begroting en wijzigingsvoorstellen van de fracties in de gemeenteraad zijn in te zien via www.putten.nl/begroting. De gemeenteraad stelt de Begroting definitief vast.

Jaarstukken

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag is onderverdeeld in de programmaverantwoording en de paragrafen. De jaarstukken zijn in feite een financiële en beleidsinhoudelijke evaluatie van de begroting. De jaarstukken zijn te zien via www.putten.nl/jaarstukken.

Begroting en Jaarstukken van de afgelopen jaren

Op deze pagina vindt u de begroting en jaarstukken van de afgelopen jaren.