Privacyverklaring

U heeft er recht op dat de gemeente Putten zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is opgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer en de Wet Politiegegevens.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website of aan de telefoon. Denk aan: naam, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Waarom is dat nodig?

 • Zonder deze gegevens kunnen wij u niet op een goede manier helpen. De gemeente heeft persoonsgegevens nodig voor bijvoorbeeld:
 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van een nieuwsbrief, hierbij vragen wij toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken.
 • Om u te kunnen bellen, als dit nodig is, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om iets bij u af te leveren.
 • Als wij hier volgens de wet toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om financiële en medische gegevens. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Gemeente Putten heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht. Dit is opgeschreven in het register van verwerkingen Putten. In dit register beschrijft de gemeente welke persoonsgegevens zij gebruikt, voor welk doel en waar de persoonsgegevens vandaan komen wanneer u de gegevens niet gegeven heeft.

Bij de gemeente Putten worden er door de boa’s ook persoonsgegevens verwerkt. Deze kunnen we in twee gebieden opsplitsen. Onder de AVG vallen alle persoonsgegevens die verwerkt worden voor toezicht en handhaving. De persoonsgegevens die verwerkt worden voor voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten, vallen onder de Wet Politiegegevens (WPG). Deze politiegegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier, conform de WPG, verwerkt. Uw gegevens worden alleen verwerkt voor zover dit rechtmatig en noodzakelijk is voor de bij of krachtens de WPG geformuleerde doeleinden.

Toestemming

In een klein aantal gevallen hebben wij uw toestemming nodig om uw persoonsgegevens te gebruiken. Heeft u toestemming gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan kunt u deze altijd intrekken.

Hoe lang we gegevens bewaren

Gemeente Putten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens door ons zijn verzameld. In een aantal gevallen bewaren wij uw gegevens langer volgens de Archiefwet.

Delen met anderen

Gemeente Putten zal uw gegevens alleen verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Putten blijft namelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Het uitgangspunt van de gemeente Putten is dat wij uw persoonsgegevens niet delen buiten de Europese Unie. Wanneer blijkt dat dit mogelijk toch noodzakelijk is, dan maakt de gemeente een keuze om het toe te staan of niet.

Kinderen

De gemeente heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, behalve als ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo wordt voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

Uw rechten

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn een aantal rechten voor u beschreven. Zo heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Ook kunt u vragen om het gebruik van uw gegevens te verminderen. Als laatste kunt u bezwaar maken tegen het gebruik. Bij deze verzoeken vragen wij u een bevestiging van uw identiteit. Het is mogelijk dat wij andere gegevens vragen om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. Wij nemen binnen een maand na ontvangst van uw verzoek contact met u op.

U kunt schriftelijk of digitaal een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering en beperking of bezwaar maken. Dit kunt u doen door een brief te sturen naar de gemeente, een e-mail te sturen naar info@putten.nl of gebruik te maken van het contactformulier.

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt:

 • Recht op informatie: u heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang ze worden opgeslagen.
 • Recht op inzage: u heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bekend zijn bij de gemeente.

De gemeente reageert binnen 4 weken op uw verzoek. U kunt daarna aan de gemeente vragen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Geef in uw verzoek aan welke wijzigingen u wilt. Ook hierop reageert de gemeente binnen 4 weken. Wij vragen u altijd om u te identificeren.
Deze rechten houden in:

 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te laten schermen wanneer u dat wenst.
 • Recht om vergeten te worden: wanneer u toestemming geeft aan de gemeente om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om de persoonsgegevens ook weer te laten verwijderen.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door de gemeente. De gemeente voldoet hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
 • Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming (waaronder profilering): De gemeente Putten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de gemeente) tussen zit. Wij informeren u wanneer de gemeente dit wel gaat doen met uw gegevens.

U heeft het recht een klacht in te dienen indien u ontevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden. U kunt u hiervoor wenden tot de Functionaris Gegevensbescherming van Putten via BLNP-FG@bunschoten.nl, daarnaast kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Gemeente Putten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt geschikte maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Denkt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik van persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Dit kan via het algemene nummer (0341) 359 611, via info@putten.nl of via het contactformulier.

Speciale functionaris

Bij de gemeente Putten is een Functionaris Gegevensbescherming in dienst. Dit is de interne toezichthouder. Hij of zij controleert of de gemeente netjes omgaat met persoonsgegevens. Persoonsgegevens mogen bijvoorbeeld alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij verstrekt zijn. Dat houdt de Functionaris Gegevensbescherming in de gaten. De Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via het nummer (033) 330 2568 of via het e-mailadres BLNP-FG@bunschoten.nl

Meer informatie

Meer informatie over privacy kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u vragen of een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Putten, kunt u contact opnemen met de gemeente. Dit kan via het algemene telefoonnummer (0341) 359 611, via info@putten.nl of via het contactformulier.

Komt u er met de gemeente niet uit, dan kunt u ervoor kiezen om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw websitebezoek

Gemeente Putten gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn nodig voor de technische werking van de website en zodat u de website makkelijk kan gebruiken. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Verwerkingsregister gemeente Putten