Bezwaarschrift indienen

Soms neemt de gemeente een beslissing waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw aanvraag voor een vergunning afwijst. Of omdat u het niet eens bent met de vergunning die uw buurman heeft gekregen. Na bekendmaking van het besluit heeft u 6 weken om uw bezwaarschrift in te dienen. Dit doet u bij degene die het besluit heeft genomen. U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Online bezwaarschrift indienen

Als u bezwaar maakt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter uw verzoek toekent, is het besluit opgeschort. Als u het bezwaarschrift in een vreemde taal heeft geschreven en een vertaling voor een goede afhandeling noodzakelijk is, moet u zelf zorgen voor de vertaling.

Als er andere belanghebbenden zijn, wordt uw bezwaarschrift ook naar hen gestuurd. U kunt bijvoorbeeld denken aan iemand die een vergunning heeft gekregen waar bezwaar tegen wordt gemaakt.

Voorwaarden

In een bezwaarschrift moet het volgende vermeld staan:

  1. Naam en adres indiener.
  2. De datum waarop het bezwaarschrift is geschreven.
  3. Een beschrijving en/of een kopie van de beslissing waartegen het bezwaar is gericht.
  4. De reden van bezwaar.
  5. Ondertekening.

Indien het bezwaarschrift in een vreemde taal is opgesteld en een vertaling voor een goede afhandeling noodzakelijk is, moet de indiener zelf zorgen voor de vertaling.

Aanvraag

U dient het bezwaarschrift binnen 6 weken na bekendmaking in bij de gemeente.

Contactgegevens commissie Bezwaarschriften

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de commissie Bezwaarschriften.

T (0341) 359 720 

E mderks@putten.nl

Vergaderschema commissie bezwaarschriften downloaden (PDF)

Termijn

De gemeente neemt binnen 6 weken een beslissing op het bezwaarschrift. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

De termijn voor het afhandelen van een bezwaarschrift door een commissie is 12 weken.