Ontheffing geluidshinder

Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of het Activiteitenbesluit toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. Het college kan ontheffing verlenen van dit verbod. 

Kosten

Voor het in behandeling nemen van deze ontheffing wordt € 36,50 in rekening gebracht.

Aanvraag

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Staf

Postbus 400

3880 AK  PUTTEN

T (0341) 359 662

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.