Asielzoekers, Oekraïense ontheemden en statushouders

U vindt op deze pagina informatie over onder andere het opvangen van asielzoekers, Oekraïense ontheemden en statushouders. Mensen die door oorlog of natuurgeweld in een kwetsbare situatie en positie zijn geraakt. Ook in Putten woont deze groep mensen.

Asielzoekers

Gemeenten hebben met de 'Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen', kortweg de Spreidingswet, een wettelijke taak gekregen om asielzoekers op te vangen. In het verdeelbesluit is het aantal op te vangen asielzoekers bekend gemaakt. Uitgerekend op basis van het inwoneraantal en de SES-WOA score van iedere gemeente. 

Meer informatie verdeelbesluit

Asielzoekers zijn mensen die bescherming van een ander land inroepen, dit is vaak naar aanleiding van een noodsituatie of oorlogsgeweld. De IND bepaalt of iemand een asielvergunning krijgt of niet. Zolang dit nog onduidelijk is verblijft de asielzoeker in een AZC.

Ook Putten moet asielzoekers opvangen. De wijze waarop dit gebeurt is vormgegeven door het college. De gemeenteraad heeft op donderdag 16 mei in meerderheid besloten om, binnen de door hen gestelde kaders, de uitvoering van de Spreidingswet op te pakken. Dit houdt in dat door het college gezocht wordt naar een locatie die niet alleen voldoet aan de eisen van het COA maar ook aan de volgende kaders van de gemeenteraad:

  1. We richten ons bij het zoeken van een locatie op het verwachte aantal te realiseren opvangplaatsen in de gemeente Putten, namelijk 152 tot circa 210 opvangplaatsen. 
  2. We proberen een locatie te vinden waar naast de huisvesting van asielzoekers ook mogelijkheden zijn voor huisvesting van starters en spoedzoekers. 
  3. We onderzoeken of uitruil in de regio (Noord-Veluwe) een optie is. Hierbij richten wij ons - gelet op de reeds aanwezige groep Oekraïense ontheemden - in het bijzonder op het huisvesten van Oekraïners, binnen de mogelijkheden van de Spreidingswet
  4. We zoeken een locatie binnen de recreatieve sector (vakantiepark/ hotel) of indien dit niet mogelijk blijkt een bedrijfslocatie (waaronder inbegrepen transformatie bedrijfsterrein). We staan verder open voor suggesties uit de samenleving van beschikbare locaties, die aan de eisen van het COA (Centrale Opvang Asielzoekers) voldoen. 

Kaders voor Communicatie en participatie

De raadsleden benadrukten het belang van het luisteren naar inwoners, maatschappelijke organisaties en kerken en adviseren om al deze groepen te betrekken bij het proces. En ook, waar het mogelijk is, de inwoners te betrekken bij de integratie van de nieuwkomers in de Puttense samenleving. De vrijwilligers van Putten voor Elkaar en Humanitas spelen nu ook al bij de opvang van Oekraïense ontheemden en statushouders een belangrijke rol. De gemeenteraad geeft de volgende kaders mee aan het college van B&W voor de communicatie en participatie:

  • de keuze van de opvanglocatie is aan de gemeente. De gemeente informeert betrokkenen, belanghebbenden, maatschappelijke organisaties, kerken en inwoners daarover;
  • nadat de keuze van de locatie is bekendgemaakt, heeft de gemeente de plicht om de betrokkenen, belanghebbenden en omwonenden te raadplegen. Suggesties, zorgen en adviezen kunnen door hen aan de gemeente worden meegegeven, passend bij de fase van het project. Het college moet daarvoor een participatietraject (raadplegen en adviseren) inrichten.
Statushouders

Asielzoekers worden statushouders op het moment dat ze een verblijfsvergunning krijgen. Wanneer er woonruimte beschikbaar is, komen zij in Putten wonen. Woonruimte zoeken gebeurt in overleg met o.a. Woningstichting Putten. Statushouders hebben de verplichting om in te burgeren en de Nederlandse taal te leren. Organisaties als Putten voor Elkaar, Humanitas en taalscholen zijn betrokken bij de inburgering.

Website Putten voor Elkaar

Website Humanitas

Iedere gemeente krijgt op basis van inwoneraantal een taakstelling van te huisvesten statushouders. Download hier de PDF waar de meest recente informatie staat van de taakstelling. Het COA koppelt vervolgens de statushouder aan onze gemeente.

Oekraïense ontheemden

Door de oorlog zijn veel inwoners uit de Oekraïne op de vlucht geslagen. Ook in Putten worden ontheemden vanaf maart 2022 opgevangen. Veelal in de gemeentelijke opvang in het hotel. Soms ook bij inwoners thuis.

Oekraïense ontheemden worden opgevangen via de Regeling opvang ontheemden Oekraïne. 

Meer informatie over de regeling opvang ontheemden