Omgevingsvisie

De omgevingsvisie gaat over de toekomst van onze gemeente. Hierin staat wat we echt belangrijk vinden. In de omgevingsvisie maken we keuzes voor onderwerpen zoals wonen, werken, recreëren, landschap, natuur en nog veel meer.

Omgevingsvisie Putten 2040

Waarom een Omgevingsvisie?

Iedereen in Putten wil graag een fijne plek om te wonen, werken, ondernemen en ontspannen. Voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Hoe ziet die toekomst eruit? U leest het in grote lijnen in de Omgevingsvisie Putten 2040.

Een nieuwe wet

De omgevingsvisie is er niet zomaar. Ze is het gevolg van een nieuwe wet: de Omgevingswet. De wet geeft bewoners en ondernemers meer ruimte om mee te denken. Bijvoorbeeld als er ideeën zijn voor nieuwe woningen, fietspaden, bedrijventerreinen, horeca of ontwikkeling van de landbouw.

Grote mate van betrokkenheid

Tijdens het proces om te komen tot de omgevingsvisie voor Putten is sprake geweest van uitgebreide (burger)participatie. Zo organiseerde de gemeente onder andere twee keer een “Week van de Leefomgeving” in 2021. In en rond deze weken haalde de gemeente veel inbreng op vanuit verschillende invalshoeken. Vanuit dat proces is het ontwerp van de omgevingsvisie ontstaan waarop dit voorjaar 37 zienswijzen zijn ingediend. Een deel van de zienswijzen heeft aanleiding gegeven tot wijzigingen in de omgevingsvisie. Een voorbeeld hiervan is dat het agrarische karakter van Putten nu beter tot zijn recht komt in de visie, mede dankzij de inspraak van agrariërs. De gemeente heeft alle indieners van zienswijzen persoonlijk geïnformeerd over de beantwoording van de zienswijzen. Tijdens een hoorzitting zijn de indieners in de gelegenheid geweest om een toelichting hierop te geven. De commissie Ruimte heeft het raadsvoorstel in september besproken. Het voorstel is besproken tijdens de raadsvergadering van 12 oktober en op 2 november is de omgevingsvisie vastgesteld. Met de vaststelling van de omgevingsvisie worden de huidige structuurvisie en de toekomstvisie ingetrokken; deze visies worden vervangen door de Omgevingsvisie Putten 2040.

Vragen

Wij helpen u graag iedere ochtend van 08.30 tot 12.30 uur aan de balie van Ruimte in het gemeentehuis.

U kunt ook bellen via telefoonnummer (0341) 359 611.