Verplicht advies van de gemeenteraad

Soms bent u als initiatiefnemer verplicht om de gemeenteraad advies te vragen over uw plan. Wanneer vraagt u de gemeenteraad om advies? Als uw plan in de onderstaande lijst voorkomt.

  1. U wilt een toename van het aantal woningen.
  2. U wilt een bijbehorend bouwwerk buiten de bebouwde kom plaatsen of uitbreiden, welke hoger is dan 5 meter of groter is dan 150 m2. Uitleg: bij bijbehorende bouwwerken kunt u denken aan garages, aanbouwen, tuinhuisjes en dergelijke.
  3. U wilt een antenne-installatie plaatsen die hoger is dan 40 meter. Toelichting: hierbij gaat het om een antenne inclusief mast.
  4. U wilt gronden gebruiken voor een ingrijpende herinrichting van openbaar gebied. Uitleg: het gaat hier dus om openbaar gebied. Of sprake is van een ingrijpende herinrichting is afhankelijk van de gevolgen voor de omwonenden van het betreffende gebied dat opnieuw ingericht gaat worden. Verder zijn de omvang en de uitstraling van het openbaar gebied na herinrichting bepalend voor de vraag of de herinrichting ingrijpend is.
  5. U wilt iets bouwen, geen gebouw zijnde, of een gedeelte van een dergelijk bouwwerk, dat hoger is dan 10 meter of groter is dan 50 m2. Uitleg: hierbij gaat het om bouwwerken die niet overdekt zijn en ook niet volledig afgesloten zijn met muren zoals bij woningen en schuren het geval is. Waar het wel om gaat, zijn bijvoorbeeld vlaggenmasten, schuttingen of afdakjes met slechts 1 muur.
  6. U wilt een gebouw/de grond buiten de bebouwde kom ergens anders voor gebruiken. Uitleg: het omgevingsplan van de gemeente geeft aan welke activiteiten zijn toegestaan op een bepaald stuk grond. U kunt een aanvraag indienen om dit te wijzigen.
  7. U wilt een recreatiewoning gebruiken voor bewoning. Uitleg: het gaat hierbij om permanente bewoning.
  8. U wilt nieuwe hoofdgebouwen oprichten. Uitleg: er is sprake van een hoofdgebouw als het gebouw vanwege zijn afmetingen en/of vanwege de bestemming van het perceel wordt aangemerkt als belangrijkste gebouw. Als een perceel bijvoorbeeld een woonbestemming heeft, dan is de woning het hoofdgebouw. Bij een kantoorbestemming is het kantoor het hoofdgebouw.

U bent verplicht het advies van de gemeenteraad op te volgen

Het advies van de gemeenteraad moet worden opgevolgd en zal ook worden verwerkt in het besluit op uw aanvraag. Het college van B&W bepaalt wanneer het advies van de gemeenteraad binnen moet zijn. De gekozen termijn mag vervolgens met 6 weken worden verlengd als dat nodig blijkt te zijn.

U bent verplicht om belanghebbenden bij uw plan te betrekken (participatie)

Bij de plannen die op bovenstaande lijst staan, geldt een participatieplicht. Dit houdt in dat u burgers en bedrijven die mogelijk ‘geraakt’ worden door uw plan, bij uw plan betrekt. Denk bijvoorbeeld aan uw buren als u op uw kavel een huis voor uw familie wil plaatsen. U kunt uw plan voorleggen en vragen wat zij daarvan vinden. Het doel hiervan is dat u draagvlak voor uw plan creëert.

U mag zelf bepalen hoe u de belanghebbenden betrekt bij uw plan. U kunt bij hen langsgaan en de tekening van uw plan laten zien, u kunt flyers door de brievenbus doen of, als het gaat om een groot plan, een informatieavond organiseren. Vervolgens maakt u een verslag waarin u aangeeft of en hoe u aan uw participatieplicht heeft voldaan en wat de resultaten daarvan zijn. Bij resultaten kunt u denken aan de reacties van de belanghebbenden op uw plan. Dit participatieverslag voegt u bij uw uiteindelijke vergunningsaanvraag.

Participatieleidraad

Lees meer over de participatieleidraad op onze pagina, Ik heb een plan.

Vragen

Wij helpen u graag iedere ochtend van 08.30 tot 12.30 uur aan de balie van Ruimte in het gemeentehuis.

U kunt ook bellen via telefoonnummer (0341) 359 611.