College van B&W wijst panden in het centrum aan als voorlopig gemeentelijk monument

Het college van B&W van de gemeente Putten heeft dinsdag 23 april 2024 het besluit genomen om zo’n 25 panden als voorlopig monument aan te wijzen. Deze panden vallen nu onder de voorbescherming van de Erfgoedverordening. “Een grote stap naar een actievere bescherming van de historie van ons dorp”, zegt wethouder Sander van Nieuwenhuizen.

De betrokken bewoners en eigenaren hebben deze week een brief gekregen, waarin zij van dit besluit op de hoogte zijn gesteld. Medewerkers van het Gelders Genootschap gaan de panden beoordelen en de monumentale waarden in kaart brengen. De komende tijd werkt de gemeente voor deze panden toe naar een definitief besluit met beschrijvingen. Op basis van de resultaten van het onderzoek en de adviezen van het Gelders Genootschap, en na advisering van de Commissie Omgevingskwaliteit, zal dan definitieve besluitvorming plaatsvinden.

Erfgoedverordening

In 2023 heeft de gemeenteraad de Erfgoedverordening vastgesteld. Daarmee heeft het college een belangrijk instrument gekregen om panden als voorlopige monumenten aan te wijzen en om zo een voorbescherming op te kunnen leggen. Hiermee kan sloop of ingrijpende wijziging worden voorkomen als een pand nog niet tot monument is aangewezen, maar wel beschermenswaardig is. In het verleden kon het college van B&W alleen met instemming van de eigenaren panden als gemeentelijk monument aanwijzen. Het centrum van Putten verandert de laatste jaren door nieuwe ontwikkelingen en nieuwbouw zodanig, dat het dorpse karakter onder druk staat. Bij de vaststelling van de erfgoedverordening is dan ook afgesproken dat het college alvast specifiek voor het centrum, vooruitlopend op het gemeentebrede nieuwe Erfgoedbeleid, de beschermenswaardige panden gaat inventariseren en beschermen. Daarvoor heeft het college nu ook deze stap gezet en gaat verder aan de slag met de definitieve besluitvorming en het nieuwe Erfgoedbeleid.

Erfgoedbeleid

In het coalitieakkoord en in de Omgevingsvisie heeft de gemeente Putten aangegeven historische waarden beter en actiever te willen beschermen. “We komen van ver, want erfgoedbeleid was er nog niet. Nu brengen we de basis op orde en werken we aan nieuw erfgoedbeleid. Dat willen we zorgvuldig doen met deskundige inbreng van onze inwoners en historici”, zegt wethouder Sander van Nieuwenhuizen.

Participatie

Het college trekt bij het opstellen van het Erfgoedbeleid op met historische verenigingen en betrokken inwoners. Hiervoor namen op 11 december 2023 een aantal inwoners en leden van het Puttens Historisch Genootschap deel aan een openbare thema-avond over de mogelijke opzet van de nieuwe uitgangspunten van het Erfgoedbeleid van de gemeente Putten. In vervolg op de bijeenkomst van eind vorig jaar bereidt het college een tweede openbare informatiebijeenkomst voor om betrokkenen bij te praten. De verwachting is dat deze bijeenkomst eind mei 2024 zal plaatsvinden. En dat na de zomer het nieuwe Erfgoedbeleid aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden.