Achtergrondinformatie

De gemeenteraad van Putten heeft op 14 september 2023 via een amendement besloten dat voor de verbinding tussen de Nijkerkerstraat en Roosendaalseweg als basisscenario ZF3 te hanteren. En dit eerste gedeelte (tracé Nijkerkerstraat-Roosendaalseweg) verder uit te werken op technische, financiële en sociaal-maatschappelijke aspecten. Voor wat betreft het gedeelte Roosendaalseweg - Voorthuizerstraat heeft de raad het volgende besloten: een studie uit te voeren naar mogelijke tracés, gelegen in het gebied tussen ZF3 en ZF4 uit de huidige Zuidflankstudie.

Raadsvergadering 14 september 2023 terugkijken

Omdat de specifieke ligging van het traject Roosendaalseweg - Voorthuizerstraat van invloed is op het gedeelte Nijkerkerstraat – Roosendaalseweg, kan het ene traject niet los worden gezien van het andere traject. Het is immers de bedoeling straks één goed functionerende zuidelijke ontsluitingsweg aan te leggen, gelegen tussen de Nijkerkerstraat - Voorthuizerstraat. De weg komt te liggen tussen ZF3 en ZF4. Zie het kaartje van het onderzoeks- en participatiegebied. 

Kaart onderzoeks- en participatiegebied Zuidelijke ontsluitingsweg

Participatiegebied en Onderzoeksgebied ZF3 + ZF4

De raad neemt op basis van de onderzoeksresultaten en de uitkomsten van de omgevingsparticipatie, eind 2024 een keuze over een nader de uit te werken tracé voorkeursvariant.

Participatie

Op basis van participatie met de omgeving, gesprekken met (veelal agrarisch) perceel eigenaren en gesprekken met betrokken (mee beslissende) overheden, gecombineerd met de uitkomsten van reeds lopende (technische) onderzoeken, kan de gemeenteraad een afgewogen besluit nemen over de precieze ligging van de weg. Dit geldt ook voor  het karakter van de weg, de verwachte knelpunten bij vervolgprocedures (denk aan aanpassen Omgevingsplan en benodigde vergunningen) en de daadwerkelijke realisatie op termijn. Om recht te doen aan de betrokken belangen en grondeigendommen hebben we een participatiegebied vastgesteld dat groter is dan het onderzoeksgebied.

Meer informatie

Op de pagina Nieuws & Documentatie vindt u meer informatie