Subsidie welzijn en maatschappelijke ondersteuning in Putten

Iedereen mag meedoen in Putten. Soms kunnen inwoners daar wat extra ondersteuning bij gebruiken. Zo is meedoen als je net in Nederland komt wonen, financiële vragen hebt, ziek of eenzaam bent, niet altijd gemakkelijk. Deze subsidie is gericht op organisaties die juist deze inwoners ondersteunen.

Subsidie welzijn en maatschappelijke ondersteuning online aanvragen

Binnen deze subsidieregeling verstrekt de gemeente subsidie op grond van vijf pijlers:

 • Financiële Ondersteuning
 • Statushouders
 • Voedselhulp
 • Leven
 • Ontmoeting

Voorwaarden

De activiteiten moeten volledig ten goede komen aan inwoners van de gemeente Putten.

Daarnaast heeft elke pijler eigen voorwaarden:

Financiële Ondersteuning

Deze pijler is gericht op het bieden van ondersteuning door vrijwilligers bij vragen over financiën bij inwoners uit Putten. Door het bieden van ondersteuning van inwoners wanneer zij vragen op financieel vlak hebben, biedt het inwoners de kans om de basisvaardigheden om mee te doen in de samenleving te ontwikkelen. De activiteiten in deze pijler bestaan uit:

 • Thuisadministratie bij inwoners van de gemeente Putten. Inwoners van Putten daar waar gewenst tijdelijk (maximaal één jaar) ondersteunen bij het creëren van orde in hun financiële administratie. Dit gebeurt op verzoek vanuit huis van de inwoner. Vanuit de thuisadministratie wordt indien nodig doorverwezen naar een andere samenwerkingspartner.
 • Spreekuren / meedoen binnen het Financieel Café. Het bieden van meerdere (inloop)spreekuren per week waar inwoners van Putten terecht kunnen met al hun vragen over financiën en administratie.

Wie kan deze subsidie aanvragen

Subsidie op basis van deze regeling wordt alleen verstrekt aan organisaties die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De organisatie heeft aantoonbare kennis met het bieden van thuisadministratie en spreekuren voor mensen met financiële vragen.
 • De organisatie werkt aantoonbaar samen met maatschappelijke partijen die betrokken zijn bij financiële ondersteuning voor inwoners van Putten. 
Statushouders

Deze pijler is gericht op het bieden van financiële zelfredzaamheid bij statushouders. De individuele begeleiding van statushouders is erop gericht om de statushouders zo veel als mogelijk voor te bereiden op het zelfstandig beheren van hun financiën en administratie. Door het bieden van ontzorgen en creëren van financiële zelfredzaamheid bij statushouders maakt deze groep zo snel mogelijk volledig onderdeel uit van de Puttense samenleving. Daarmee wordt gewerkt aan één van de basisvaardigheden uit de Wet Inburgering 2021, aan de doelstellingen integratie statushouders gemeente Putten 2019-2023 en het Beleidsplan Wet Inburgering gemeente Putten.

De activiteiten in deze pijler bestaan uit:

 • Financiële ontzorging van de statushouder. De subsidieontvanger stimuleert en ondersteunt de statushouder in het regelen van de aansluitingen gas, water, stroom en de zorgverzekering. verplichte. De uitvoering van de financiële ontzorging wordt in samenwerking met de gemeente Putten gedaan.
 • De subsidieontvanger ondersteunt de statushouder bij het leren zelfstandig beheren van de financiën.

Wie kan deze subsidie aanvragen

Subsidie op basis van deze regeling wordt alleen verstrekt aan organisaties die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De organisatie voert activiteiten uit die volledig ten goede komen aan inwoners van de gemeente Putten.
 • De organisatie heeft aantoonbare kennis met het bieden van ondersteuning rondom financiën voor statushouders.
 • De organisatie is tenminste één volledig kalenderjaar operationeel geweest binnen het werkveld van de Wet Inburgering.
 • De organisatie werkt samen met de gemeente rondom het thema ontzorgen van statushouders.
Voedsel

Subsidie op grond van deze pijler wordt verleend voor de verstrekking van voedselhulp:

 • Begeleiden van vrijwilligers die betrokken zijn bij het verstrekken van voedselhulp en het screenen van de financiële situatie van potentiële ontvangers.
 • Zorgdragen voor verstrekking van verkregen voedsel aan inwoners die het tijdelijk niet redden door vrijwilligers onder a genoemd.

Wie kan deze subsidie aanvragen

Subsidie op basis van deze regeling wordt alleen verstrekt aan organisaties die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De organisatie voert activiteiten uit die volledig ten goede komen aan inwoners van de gemeente Putten.
 • De organisatie werkt aantoonbaar samen met maatschappelijke partijen die betrokken zijn bij financiële ondersteuning voor inwoners van Putten.
Leven

Subsidie op grond van deze pijler wordt verleend voor activiteiten die gaan over zowel het prille begin van het leven als het einde van het leven. Het betreft de volgende activiteiten:

 • Activiteiten om jongeren via een onderwijsinstelling te informeren over seksualiteit, zwangerschap en opvoeden
 • Ondersteuning bij het creëren van een dementievriendelijke gemeente zoals genoemd in het Plan van aanpak- dagactiviteiten voor mensen met dementie.
 • Ondersteuning van vrijwillige inzet door training en begeleiding bij het einde van het leven in een hospice.

Deze subsidie geldt in het bijzonder niet voor aanvragen betreffende ondersteuning bij zelfgekozen levensbeëindiging.

Wie kan deze subsidie aanvragen

 • De organisatie voert activiteiten uit die ten goede komen aan inwoners van de gemeente Putten
 • De organisatie werkt aantoonbaar samen met Puttense maatschappelijke partijen die betrokken zijn bij activiteiten die gelijke werkzaamheden / in hetzelfde werkveld acteren.

Verplichtingen

Voor de subsidieaanvrager van een dementievriendelijke gemeente gelden de volgende extra verplichtingen:

 • Actief ondersteunen bij het evalueren van de effecten van de activiteiten.
 • Openheid van activiteiten voor een ieder die deze wil bezoeken en wil uitvoeren.

Lees het plan van aanpak bij de dagactiviteiten voor mensen met dementie.

Ontmoeting

Subsidie binnen deze pijler wordt verleend voor het bieden van laagdrempelige ontmoet mogelijkheden gericht op het terugdringen van eenzaamheid bij inwoners uit Putten zonder sociaal vangnet.

Wie kan deze subsidie aanvragen

Subsidie op basis van deze regeling wordt alleen verstrekt aan organisaties die voldoen aan de volgende voorwaarden:

De organisatie voert activiteiten uit die ten goede komen aan inwoners van de gemeente Putten.

De organisatie werkt aantoonbaar samen met Puttense maatschappelijke partijen die betrokken zijn bij activiteiten die gelijke werkzaamheden / in hetzelfde werkveld acteren.

Wie kan deze subsidie niet aanvragen

De organisatie voor wie op andersoortige wijze laagdrempelige ontmoeting al wordt gesubsidieerd kan geen aanspraak maken op deze subsidie. 

Vraagt u de subsidie online aan?

Dan heeft u de volgende bijlagen digitaal nodig:

 • Een beschrijving en planning van de activiteiten voor het jaar van de aanvraag.
 • Een sluitende begroting voor het jaar van de aanvraag.
 • De oprichtingsakte en statuten (als u voor de eerste keer subsidie bij de gemeente Putten aanvraagt).
 • Voor aanvragen onder de Pijler Leven. Een beschrijving en planning van de activiteiten tijdens de pilot.
 • Voor aanvragen onder de Pijler Leven. Omschrijf hoe u gaat u bijdragen aan de verplichte evaluatie. Denk aan de wijze van verantwoording en samenwerking.

Hoogte subsidie

Elke pijler heeft een eigen subsidieplafond:

  Pijler Maximum subsidie
  Financiële Ondersteuning € 10.040,00
  Statushouders Afhankelijk van het aantal statushouders
  Voedsel € 6.500,00
  Leven € 66.150,00
  Ontmoeting € 3.000,00

Liever niet online invullen?

Wilt u het formulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier 'Aanvraag Subsidie welzijn en maatschappelijke ondersteuning' downloaden, uitprinten en invullen.

Contact

Heeft u vragen over het aanvraagformulier? Dan kunt u contact opnemen met de Servicebalie via telefoonnummer (0341) 359 611.