Melding psychische hulp (Wvggz)

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Dan is hulp nodig. Als de betrokkene geen hulp wil, kan verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet.

Melding psychische hulp (Wvggz)

Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend psychische hulp nodig heeft? Of denkt u dat er verplichte zorg nodig is vanwege een psychiatrische stoornis? U kunt dan een melding doen bij de gemeente in het kader van de Wet verplichte GGZ (Wvggz).

U kunt contact opnemen met Wvggz-contactpersoon van uw gemeente via info@putten.nl (onder vermelding van Wvggz in het onderwerp) of telefonisch via (0341) 359 611. Zij zullen samen met u bekijken wat u precies signaleert, of een melding passend is en of er andere mogelijkheden zijn om passende ondersteuning in te zetten. Ook als u professional bent kunt u terecht bij de Wvggz-contactpersoon. U kunt ook ter consultatie contact opnemen met de GGD via maatschappelijkezorg@ggdnog.nl. Zij kunnen u ook verder helpen bij een melding en de zorgen die u heeft.

Wat gebeurt er met uw melding?

  • Een psychiatrisch geschoolde medewerker maakt een afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt.
  • De medewerker schat ook in of verplichte zorg noodzakelijk is en overlegt waar nodig met andere hulpverleners.
  • Als de gemeente vindt dat het noodzakelijk is verplichte hulp in te zetten, dan kan de gemeente aan de officier van justitie vragen om een zorgmachtiging (ZM) bij de rechter aan te vragen.
  • De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet.

Krijgt u als melder informatie over de voortgang van uw melding?

Naaste familielieden en nauw verbonden personen van de betrokkene vernemen van ons binnen 14 dagen de uitkomst van een eventueel verkennend onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt.

Acuut gevaar

  • Als acuut gevaar dreigt kunt u de hulpdiensten inschakelen via 112.
  • In geval van een psychische crisis kan via deze weg onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet.
  • De burgemeester moet daarna binnen 18 uur een beslissing over een crisismaatregel nemen wat gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater.