Archeologie beleid

Gemeenten zijn wettelijk verplicht bekende archeologische en te verwachten waarden in hun bestemmingsplannen op te nemen. En daarnaast regels te verbinden aan bodemroerende activiteiten. Hiervoor hebben de gemeenten archeologische verwachtingskaarten opgesteld. Deze zijn vertaald naar beleid.

Buiten het regelen van archeologie in bestemmingsplannen, kunnen gemeenten ook aanvullend beleid maken. Dit kan op het gebied van:

  • Publieksbereik
  • Archeologie als inspiratiebron voor ontwikkelingen.
  • De inzet van vrijwilligers.

Rijksbeleid

In de Erfgoedwet staat dat gemeenten in hun bestemmingsplannen aangeven waar archeologische en te verwachten waarden aanwezig zijn. Daarnaast zijn gemeenten verplicht regels te stellen om archeologische waarden te beschermen. Er kunnen dus voorwaarden gesteld worden aan ruimtelijke ontwikkelingen waarbij archeologische waarden verstoord dreigen te worden.

Provinciaal beleid

Al jaren voert de provincie een actief archeologiebeleid. Door middel van een provinciaal overleg houdt men zicht op het gemeentelijk archeologiebeleid. Tegelijkertijd wordt er een kwaliteitsbeleid over de provincie uitgerold. Gelderland stimuleert regioarcheologie en heeft Kennisagenda’s ontwikkeld. Zo ook voor de Veluwe.

Gemeentelijk beleid

De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten hebben in de afgelopen jaren voor hun grondgebied archeologische verwachtingskaarten opgesteld. Op basis hiervan zijn beleidskaarten opgesteld. En zijn regels voor archeologie opgenomen in bestemmingsplannen. De gemeenten hebben hiermee hun verantwoordelijkheid genomen. De gemeenten zijn erg verschillend in hun bodemkundige ligging. Daarom is er ook grote diversiteit in de aanwezige archeologische waarden in de gemeenten. Dat is ook de reden dat er geen eenduidig pakket regels is gemaakt voor alle regiogemeenten. De regioarcheoloog geeft de gemeenten daarom adviezen op maat. Zo worden veel kosten bespaard.

Downloads

Contact

Drs. M.H. (Maarten) Wispelwey
Regioarcheoloog
T (0341) 359 640
M 06 122 33 533
mwispelwey@putten.nl