Woonvisie Putten 2020-2025 - Werken aan het Puttens palet

De Woonvisie Putten 2020-2025 leest u op deze pagina's.

In de woonvisie beschrijft de gemeenteraad wat ze wil op het brede terrein van het wonen. Met de woonvisie heeft de gemeente een instrument in handen om woondoelen te realiseren. Voorafgaand aan het opstellen van deze woonvisie heeft de gemeente samen met regiogemeenten op de Noord-Veluwe een woningmarktonderzoek laten uitvoeren. De resultaten van de WoON 2018-analyse helpen om scherp zicht te houden op de opgaven voor de woningmarkt. Dit onderzoek heeft samen met inbreng van verschillende stakeholders geholpen met het formuleren van de ambities op het gebied van volkshuisvesting voor onze gemeente. De volgende ambities staan in onze woonvisie centraal:

  1. Betaalbare en passende woningen voor de lokale behoefte.
  2. Zorgzame en inclusieve wijken.
  3. Een duurzaam thuis.

In bijlage leest u hoe de gemeente hier invulling aan wil geven. De gemeenteraad heeft de woonvisie op 28 mei 2020 vastgesteld.

Bijlage