Veel gestelde vragen rondom bewoning recreatieverblijven

Veel gestelde vragen rondom bewoning recreatieverblijven.

Mag ik wonen op een recreatiepark of in een recreatieverblijf?

Nee, deze zijn bestemd voor recreatie en niet voor bewoning.

Wanneer is er sprake van wonen en wanneer van recreatie?

De woning is de plek waar men het hoofdverblijf heeft. Dat wil zeggen de plek waar het sociale en maatschappelijke leven van een persoon zich afspeelt. Dat is meestal af te leiden uit de binding met de omgeving, werk, school, post en registratie, alsmede de plek waar men zich inschrijft in de Basisregistratie personen (BRP). Recreatie kenmerkt zich juist door het tegenovergestelde: het hoofdverblijf is elders en daar verblijft men ook in overwegende mate. Ook het sociale en maatschappelijke leven speelt zich in hoofdzaak elders af. Bij recreatie is het doel bovendien gelegen in vrijetijdsbeleving en vakantie.

Waar mag ik het recreatieverblijf nog meer voor gebruiken?

Enkel voor recreatieve doeleinden. Elke vorm van gebruik die het recreatieve ontstijgt is in strijd met het bestemmingsplan.

Waarom mag je niet wonen in een recreatieverblijf?

Daar heeft de gemeente verschillende redenen voor:

 • Recreatieverblijven in Putten zijn be­doeld voor recreatie. Recreatie en toeris­me is belangrijk voor de gemeente. Veel mensen werken in deze branche. Ook veel voorzieningen zijn afgestemd op de vele bezoekers die wij jaarlijks verwelko­men. Denk hierbij aan wandel- en fiets­paden, de horeca en het winkelaanbod.
 • Het recreatieve karakter en de ontspan­nen sfeer van vakantiepark en campings veranderen als mensen er wonen. Bewo­ners willen vaak ook een schuurtje, car­port of serre. Ook hebben bewoners een ander leefritme dan toeristen. Wij willen dat toeristen hun tempo kunnen vertra­gen en kunnen genieten van de groene omgeving. Want daar komen zij ten slotte tijdelijk voor naar onze gemeente: voor rust en ontspanning.
 • Veel recreatieverblijven zijn niet geschikt voor bewoning. Voor recreatieverblijven gelden namelijk minder strenge normen (bijvoorbeeld op het gebied van de ge­zondheid) dan voor gewone woningen.
 • De voorzieningen in de gezondheidszorg en de sociale voorzieningen in gemeente Putten zijn niet afgestemd op een groot aantal bewoners van recreatieverblijven. Dit legt een te grote druk op deze sociaal-maatschappelijke voorzieningen.

Is het mogelijk om tijdelijk in een recreatieverblijf te wonen, bijvoorbeeld ter overbrugging van een korte periode?

Het is in beginsel niet toegestaan te wonen in recreatieverblijven. Er zijn twee uitzonderingen:

Tijdelijke vergunning voor maximaal 1 jaar.

Voor starters, in-between-houses en personen met bepaalde privéomstandigheden (zoals: scheiding of schulden), is het mogelijk om tijdelijk voor maximaal één jaar in een recreatieverblijf te wonen. Hier zitten wel voorwaarden aan. Zo moet degene als woningzoekende staan ingeschreven en een binding hebben met Putten. Ook kan dit alleen op parken die een vergunning hebben voor het (tijdelijk) bewonen van een aantal recreatieverblijven. Deze parken hebben met een parkplan aangetoond dat zij investeren in de verdere recreatieve ontwikkeling van het vakantiepark.

Woonverklaring

In 2001 zijn door de gemeente Putten woonverklaringen afgegeven aan personen die op dat moment in een recreatieverblijf woonachtig waren. Met het afgeven van de woonverklaringen is geen woonrecht gegeven, maar is ruimte gegeven om op zoek te gaan naar een reguliere woning. Doelstelling blijft namelijk dat recreatieverblijven recreatief gebruikt worden.

Hoe komt het dat ik mij wel kan inschrijven in de basisregistratie personen (BRP) op een recreatieadres?

Op basis van de wet mag een gemeente een inschrijving in de BRP niet weigeren. Ook niet op een recreatieadres, ook al mag u daar volgens de bestemming niet wonen.

Wat gebeurt er als ik mij toch inschrijf op een recreatieadres?

Als u zich inschrijft op een recreatieadres in de BRP, kan de gemeente gaan handhaven. Dat wil zeggen dat u een andere woonruimte moet zoeken en dat de eigenaar een dwangsom wordt opgelegd. U zult dus op zoek moeten naar legale woonruimte.

Is het wel toegestaan als ik mij niet inschrijf in de BRP?

Nee, ook in dat geval is bewoning van recreatiewoningen niet toegestaan. De gemeente onderzoekt parksgewijs ook op bewoning door mensen die zich niet hebben ingeschreven in de BRP.

Ik woon al op een recreatieadres, wat nu?

U moet een andere woonruimte zoeken. De eigenaar van het recreatieverblijf loopt het risico dat de gemeente een dwangsom oplegt.

Maar waar moet ik dan gaan wonen?

U bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van legale woonruimte. We maken u attent op de volgende mogelijkheden:

 1. Inschrijven bij de woningstichting om met voldoende inschrijftijd (of door loting) in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning bij de corporatie (als uw inkomen niet te hoog is);
 2. U kunt een kamer zoeken
 3. Particuliere huurwoning zoeken
 4. Voor echte probleemgevallen bestaat er sociale opvang.

Ik verhuur een recreatiewoning. In hoeverre moet ik hiermee rekening houden?

Indien een recreatieverblijf wordt bewoond, dan wordt in ieder geval de eigenaar hierop aangeschreven om dit te beëindigen. De eigenaar moet zich voldoende informeren over het gebruik dat wordt gemaakt van de recreatiewoning. Dat bijvoorbeeld in de huurovereenkomst is opgenomen dat bewoning niet is toegestaan, is onvoldoende.

Ik ben eigenaar van een recreatiepark, wat moet ik doen als er gewoond wordt op mijn park?

Als eigenaar van een recreatiepark of recreatiewoning bent u zelf verantwoordelijk voor een juist gebruik van de recreatiewoningen. Een parkreglement en een huurovereenkomst waarin duidelijk staat dat wonen niet mag, kan hierbij helpen. Ook is het belangrijk nieuwe huurders goed voor te lichten over wat wel en niet mag. U kunt daarnaast een melding doen bij de gemeente.

Wat is de hoogte van de dwangsom?

Als er nieuwe overtredingen worden waargenomen dan die aanleiding geven om handhavend op te treden dan is de hoogte van de dwangsom is in beginsel € 5.000 per maand of gedeelte van de maand met een maximum van € 30.000. Voor percelen waar al eerder wat heft gespeeld qua handhaving kan dit hoger zijn.

Ik wil mijn recreatiewoning verkopen, maar in het kadaster is een beperking opgenomen nadat ik een last onder dwangsom opgelegd heb gekregen. Wat nu?

Indien de gemeente een last onder dwangsom oplegt aan een eigenaar van een recreatiewoning, bepaalt zij dat die dwangsom mede geldt voor rechtsopvolgers (kopers). Dit doet de gemeente om te waarborgen dat niet opnieuw in strijd met bestemmingsplan wordt gehandeld. Als er drie jaar lang geen overtredingen zijn geweest is de gemeente in principe bereid om naar aanleiding van een verzoek van de eigenaar de last  in te trekken. Daarmee wordt ook de aantekening in het kadaster te vervallen.

Hoeveel tijd krijg ik om een andere woning te zoeken?

In de regel geldt een begunstigingstermijn van een half jaar.

Zijn er omstandigheden waarbij tegen bewoning van een recreatiewoning niet wordt opgetreden?

In 3 gevallen wordt bewoning toegestaan:

 1. Als u een woonverklaring heeft. Tot 2001 zijn door de gemeente Putten woonverklaringen afgegeven aan personen die woningzoekend waren maar geen reguliere woonruimte konden vinden. Die mensen konden onder bepaalde voorwaarden een woonverklaring krijgen. Met het afgeven van de woonverklaringen is geen woonrecht gegeven, maar is ruimte gegeven om op zoek te gaan naar een reguliere woning. Doelstelling blijft namelijk dat recreatieverblijven recreatief gebruikt worden.
 2. In situaties waar op grond van het bestemmingsplan (persoonsgebonden) overgangsrecht is verkregen.
 3. In situaties waar de gemeente een omgevingsvergunning heeft verleend.

Deze situaties vinden overigens in de praktijk slechts zeer beperkt plaats.

Kan je als tijdelijke bewoner van een recreatiewoning huurtoeslag krijgen?

Het programma Vitale Vakantieparken heeft een folder uitgebracht waarin antwoord op deze vraag gegeven wordt. 

 

Folder wonen en recreëren in een recreatieverblijf (PDF, 2,86MB) downloaden