Ruimtelijke opgave beleidskader Recreatie

Op 5 september 2019 heeft de gemeenteraad het nieuwe ruimtelijk beleidskader voor de verblijfsrecreatie in Putten vastgesteld. De gemeente hoopt hiermee de ontwikkeling van de verblijfsrecreatie aan te moedigen. Om uiteindelijk weer een gezonde verblijf recreatieve sector te krijgen.

Beleidskader recreatie

De gemeente vindt het belangrijk dat er een aantrekkelijk recreatief landschap is. Een aantrekkelijk recreatief landschap bestaat uit een afwisseling van landschapstypen en recreatieterreinen. Denk aan bos, heidevelden en agrarische akkers. Een goede inrichting van de openbare ruimte helpt bij aan de beleving van recreatief landschap. Denk aan wegen, paden, groenvoorzieningen, bewegwijzering enzovoort. Met de drie gebiedsvisies en bijbehorende instrumentarium streven wij dit gewenste landschap na.

Het Beleidskader recreatie richt zich op het ruimtelijk domein. Het hieraan gekoppelde instrumentarium heeft dan ook een ruimtelijk karakter. Het beleidskader Recreatie vervangt het voorgaande beleid Recreatie +.

Ruimtelijke instrumenten voor vakantieparken

De focus ligt op drie gebieden: Koudhoorn, Krachtighuizen en Huinen. In deze gebieden concentreren zich de vakantieparken. Elk gebied heeft een visiekaart. Hierop geven wij het gewenste beeld aan. Voor elk gebied verschilt het toekomstige beeld. Gemeenschappelijk is dat het de beleving van de Veluwe en het authentieke Puttense landschap versterkt. Realisatie van de hele visie gebeurt niet van vandaag tot morgen. We denken aan een periode van 20-25 jaar. Maar natuurlijk zetten we in op snelle resultaten. Voor het gewenste beeld zitten in het beleidskader meerdere instrumenten.

Het instrumentarium bestaat uit tijdelijke en permanente instrumenten.

De permanente instrumenten betekenen een definitieve ruimtelijke verandering op een vakantiepark. Dit leidt vaak tot sanering van het park. Bijvoorbeeld stoppen van de recreatieve bestemming. De beheerderswoning krijgt een woonbestemming. En er komt de mogelijkheid om een extra woning te bouwen. De grond van het vakantiepark dat overblijft krijgt een landschappelijke invulling. Deze sluit aan op het beeld van de visiekaart.

Eigenaren van vakantieparken mogen ook gebruik maken van een tijdelijk instrument. Bij gebruiken van een tijdelijk instrument blijft een vakantiepark bestaan. Dit om bijvoorbeeld problemen met een beheerderswoning op te lossen. Of om tijdelijk extra inkomsten te krijgen. Voorbeelden van tijdelijke instrumenten zijn:

  • Goedkeuren van tijdelijke reguliere huisvesting. Voor maximaal 3 jaar in maximaal 10% van het aantal objecten op een vakantiepark. Dit gaat in combinatie met investeringen in het vakantiepark. De eigenaar van het vakantiepark laat zien waarin hij/zij investeert.
  • Maken van een extra beheerderswoning voor een afgesproken periode.

Bijdragen aan de vitalisering van de verblijf recreatieve sector in de gemeente Putten. Dat is het doel van de permanente en tijdelijke instrumenten.

Tijdelijke reguliere huisvesting

Het instrument voor Tijdelijke reguliere huisvesting is uitgewerkt in de 'Beleidsregels tijdelijke bewoning recreatieverblijven'. Op de pagina 'Vergunning tijdelijke bewoning recreatieverblijf' leest u meer.

Downloads: