Dyslexiezorg

De gemeente is verantwoordelijk voor de Jeugdwet. Daaronder valt de gespecialiseerde dyslexiezorg. Heeft een kind ondanks een normale intelligentie ernstige problemen met lezen en spellen? Er kan sprake zijn van dyslexie. Scholen hebben de taak om dit te herkennen. Zij zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van kinderen met dyslexie en moeten hiervoor geschikt onderwijs bieden.

Heeft u een kind in het basisonderwijs? U meldt zich (via school) aan bij een dyslexie-zorgaanbieder om een diagnose te laten vaststellen. De school moet het dossier doorsturen naar de dyslexie-zorgaanbieder. Het Regionaal Instituut Dyslexiezorg beoordeelt of de school voldoende inzet heeft geleverd. Kijk voor meer informatie op www.rid.nl/loketdyslexie. En of er voldoende uitleg is van het vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). Onderzoek voor een diagnose en de behandeling wordt uitgevoerd door een dyslexie-zorgaanbieder waarmee de gemeente een contract heeft.  

Bij 25% van de dyslectische leerlingen komt dyslexie pas in het middelbaar / voortgezet onderwijs aan het licht. In die situatie vallen de kosten van de diagnose niet onder de Jeugdwet. Ouders moeten dit zelf betalen. De school voor middelbaar onderwijs is verantwoordelijk voor het organiseren en betalen van de voorzieningen die nodig zijn. Meer informatie staat op de website www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl.