Visie geluidschermen

Op 12 december 2017 hebben burgemeester en wethouders de Visie geluidschermen vastgesteld.

Sinds 2012 schrijft de Wet milieubeheer voor dat in gemeenten met bestaande geluidknelpunten, genaamd geluidsaneringslocaties, de geluidbelasting wordt onderzocht en waar mogelijk verlaagd moet worden binnen de wettelijke kaders. Uitgangspunt daarbij is dat de geluidknelpunten op een vergelijkbare wijze worden aangepakt. Dat gebeurt via het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). ProRail beheerder van het hoofdspoornet, is verantwoordelijk voor het opstellen van de akoestische onderzoeken en de daarop gebaseerde saneringsplannen van bijna alle hoofdspoorwegen en voor het treffen van geluidbeperkende maatregelen, daar waar zich geluidknelpunten langs het spoor bevinden. Volgens het akoestisch onderzoek zijn er in de gemeente Putten geluidschermen gepland bij:

  • Arkemheenseweg 12, 14 en 14a
  • Nijkerkerstraat 63 en 63a
  • Stationsstraat 125, 136a en 140

Visie geluidschermen

Er is een stedenbouwkundige visie opgesteld voor de locaties waar de geluidschermen gedacht zijn. Per locatie wordt:

  • een beschrijving gegeven van de ruimtelijke kenmerken en kwaliteit;
  • een beoordeling gemaakt van de ruimtelijke gevolgen van geluidschermen;
  • een advies gegeven over de vraag wel of geen geluidschermen;
  • en zo ja, een voorstel gedaan voor het schermtype.

Arkemheenseweg 12, 14 en 14a

Door de openheid van het landschap is de invloed van een geluidscherm hier relatief groot. Daarbij is de zichtbaarheid vanuit de woningen die er voordeel van hebben beperkt, maar vanuit de woning (Arkemheenseweg 8) aan de andere kant van de spoorlijn relatief groot. Er zijn dus twee redenen om voor deze locatie af te zien van een scherm: de openheid van het landschap met haar weidse zichten en de visuele belemmering voor huisnummer 8.

Nijkerkerstraat 63 en 63A 

Door de geringe openheid van het landschap is de invloed van een geluidscherm relatief klein. De zichtbaarheid vanuit de woningen die er voordeel van hebben is beperkt door de aanwezige erfbebouwing. Andere woningen in de omgeving ondervinden vanwege afstand, oriëntatie en afscherming geen visuele hinder van het geprojecteerde geluidscherm.

Stationsstraat 125, 136 en 140

De geluidschermen zijn geprojecteerd aan de zuidoostkant van de spoorlijn. Op de stationslocatie is het zuidelijke deel vier meter hoog en 33 meter lang en het noordelijke deel één meter hoog en 10 meter lang.  Het hoge deel ligt prominent in beeld tussen de spoorlijn en het daarnaast gelegen openbare gebied en onttrekt de perrons geheel aan het zicht. Het scherm is zelfs aanzienlijk hoger dan de lage goot van het stationsgebouw. Alleen het lage deel van het geluidscherm tot aan de spoorwegovergang vormt nauwelijks een visuele belemmering.

Aan de overzijde van de Stationsstraat is het zuidelijke deel van het geluidscherm eveneens één meter hoog en vier meter lang. Daarna wordt het scherm hier ook vier meter hoog en krijgt het een lengte van 54 meter. Ook hier is de schaal van geluidscherm relatief fors ten opzichte van de woonbebouwing, maar schermt het aanwezige groen de geprojecteerde geluidwering nog enigszins af. Vanaf de Cleenhorsterweg gezien wordt de bestaande bebouwing en de Stationsstraat echter helemaal aan het zicht onttrokken.

Download