Omgevingstafel

Vanaf januari 2024 werkt de gemeente met de omgevingstafel. De Omgevingstafel is een vooroverleg voor complexe omgevingsvergunningen of wijzigingen van het omgevingsplan. Verschillende gemeentelijke adviseurs en adviseurs van bijvoorbeeld het waterschap en de omgevingsdienst worden betrokken bij dit vooroverleg. Op deze manier worden initiatieven integraal bekeken om uiteindelijk tot een wenselijk en haalbaar plan te komen.

Hoe werkt de omgevingstafel?

Voor ruimtelijke plannen die niet binnen de regels van het omgevingsplan passen, is het gebruikelijk een principeverzoek in te dienen. Wij bekijken dan de wenselijkheid en haalbaarheid van uw plan. Principeverzoeken behandelen we eerst op de zogenaamde intaketafel, hier wordt een verzoek beoordeeld op wenselijkheid. Zo nodig wordt extra informatie opgevraagd bij de initiatiefnemer van het verzoek.

Bij een ruimtelijk wenselijk verzoek bepalen we of de omgevingstafel nodig is voor het verzoek. Als er adviezen nodig zijn voor bijvoorbeeld verkeer, riolering, milieu en externe veiligheid is de omgevingstafel nodig. Vervolgens wordt het verzoek ter advies voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Relatief eenvoudige plannen worden daarna niet voorgelegd aan de omgevingstafel, maar krijgen direct antwoord. Er kan vervolgens een aanvraag ingediend worden.

De complexere plannen worden voorgelegd aan de omgevingstafel. De spelregels uit de omgevingsvisie bieden een leidraad voor welke disciplines zouden moeten aanslui­ten bij het gesprek.  Hier wordt de haalbaarheid van het plan bepaald. Indien nodig wordt de initiatiefnemer om meer informatie gevraagd. Zo nodig wordt geadviseerd de plannen aan te passen om de haalbaarheid te vergroten. De verschillende adviezen worden samengebracht in een advies en voorgelegd aan het college. Deze neemt een definitief principebesluit over het plan. Bij een positief besluit kan daarna een verzoek tot wijziging van het omgevingsplan of een aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend.

Spelregels van de omgevingsvisie

Putten heeft veel verschillende ambities op het terrein van natuur en groen, wonen, voorzieningen, gezondheid, samen leven en inclusie, duurzaamheid, economie, mobiliteit, recreatie, cultuur en veiligheid. Deze ambities zijn soms goed samen te realiseren. Maar soms ook niet. In de omgevingsvisie zijn 9 centrale opgaven uitgewerkt die goed het brede palet aan opgaven en ambities weergeeft.

Met een toenemende druk op de schaarse ruimte moeten we onszelf bij nieuwe initiatieven en ontwikkelingen steeds de vraag stellen: draagt dit initiatief bij aan de doelen van de omgevingsvisie? Om antwoord op deze vraag te kunnen geven, zijn in de omgevingsvisie een aantal spelregels afgesproken. Deze spelregels maken de ambities en opgaven uit de omgevingsvisie concreet. De spelregels zijn bedoeld als middel voor het goede gesprek tussen initiatiefnemer en gemeente. De spelregels zijn uitdrukkelijk niet bedoeld als “afvinklijstje”, maar als input voor een dialoog waarin het initiatief wordt besproken vanuit de gedachte om het mogelijk te maken. U vindt de spelregels op pagina 124 tot en met 126 van de Omgevingsvisie.

Vragen

Wij helpen u graag iedere ochtend van 08.30 tot 12.30 uur aan de balie van Ruimte in het gemeentehuis.

U kunt ook bellen via telefoonnummer (0341) 359 611.