Handhavingsverzoek milieu

Als u denkt dat iemand zich niet aan de milieuregels houdt, geeft u dit door aan de gemeente. Dit doet u met een verzoek om handhaving. Het gaat bijvoorbeeld om illegaal afval storten of opzettelijke milieuvervuiling, zoals:

  • Bodem (vervuiling).
  • Lucht (verontreiniging).
  • Geluid (geluidsoverlast).

Nadat uw handhavingsverzoek is binnengekomen, kijkt de gemeente of de milieuregels worden overtreden. Als dit het geval is, mag de gemeente maatregelen nemen. De gemeente kan:

  • Een boete uitdelen.
  • De overtreder dwingen om de milieuregels na te leven (bestuursdwang of dwangsom).
  • Besluiten om de vergunning in te trekken.
  • Ook mag de gemeente aan de politie vragen strafrechtelijk op te treden.

Handhavingsbeleid

Het integraal handhavingsbeleid vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin staat voor de verschillende taakvelden de prioriteiten en uitgangspunten voor toezicht en handhaving. In het handhavinguitvoeringsprogramma staan de jaarlijks gestelde doelen zo concreet mogelijk geformuleerd.

Voorwaarden

U dient alleen een handhavingsverzoek in als u belang heeft bij naleven van de milieuregels.

Aanvraag

U doet een handhavingsverzoek bij de overheidsinstantie die mag handhaven. Bijvoorbeeld de gemeente. Het is ook mogelijk een klacht in te dienen. Dit doet u schriftelijk of telefonisch.

Termijn

De gemeente moet op uw handhavingsverzoek reageren. De gemeente doet dit binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek. U mag eenmaal deze termijn verlengen.

Aanpak

U doet uw verzoek om handhaving schriftelijk in. In uw verzoek moet het volgende staan:

  • uw naam, adres en woonplaats;
  • de naam van het bedrijf of de persoon tegen wie u een verzoek indient;
  • een beschrijving van de overtreding.

Bezwaar & beroep

U mag bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contactgegevens

T (0341) 359 611