VOG voor vrijwilligers

Als u inwoner bent van de gemeente Putten en u inzet als vrijwilliger binnen of buiten de gemeentegrens en daarvoor een verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig hebt, dan kunt u deze gratis verkrijgen. Om de VOG voor u gratis aan te kunnen bieden, moet de vereniging of instelling waarvoor u vrijwilligerswerk doet aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Aanvragen via Justis

Voor vrijwilligersorganisaties (waaronder sportvereniging) die met kinderen en/of mensen met een verstandelijke beperking werken kan via de dienst Justis (de screeningsautoriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie) een VOG kosteloos aangevraagd worden. Kijk voor meer informatie op www.justis.nl

Aanvragen via de gemeente

Voor het werken met andere kwetsbare groepen, zoals chronisch zieken, asielzoekers, zorgbehoevende ouderen, verslaafden, dak-/thuislozen of personen met een psychische/lichamelijke beperking, kan de VOG gratis via de gemeente aangevraagd worden.

Aanvraagformulier VOG voor vrijwilligers downloaden (PDF)

Afspraak maken voor het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers

Voorwaarden

  • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • De organisatie bestaat voor minimaal 70% uit vrijwilligers en is een echte vrijwilligersorganisatie. Welzijnsorganisaties, scholen, naschoolse opvang, peuterspeelzalen en organisaties met een winstoogmerk tellen dus niet mee.
  • De voor de organisatie werkzame vrijwilligers zijn niet al op grond van andere wet- of regelgeving verplicht om een VOG aan te vragen.
  • De aanvraag valt niet onder de huidige rijksregeling via dienst Justis.
  • Vrijwilligers binnen de organisatie werken met kwetsbare groepen.
  • De organisatie kan aantonen dat er preventief beleid is om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. De Nederlandse organisaties vrijwilligerswerk (www.nov.nl), hebben tips hoe vrijwilligersorganisaties veiligheidsbeleid kunnen opstellen en uitvoeren.  

Meer informatie

Vrijwilligersorganisaties die aan de voorwaarden voldoen kunnen zich melden bij Burgerzaken via burgerzaken@putten.nl of telefonisch contact opnemen via onderstaand telefoonnummer. 

Contactgegevens

T (0341) 359 671