Belangrijke stap richting nieuw winkelgebied Putten

Het college van B&W heeft de gemeenteraad van Putten gevraagd om de uitgangspunten voor de herinrichting van het winkelcentrum vast te stellen en het benodigde uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Doel van het inrichtingsplan is een bruisend centrum als centrale ontmoetingsplek, met meer ruimte voor terrassen en groen. Het voorstel is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met winkeliers, eigenaren en organisaties en is verrijkt met opbrengsten uit het participatietraject. Het is aan de gemeenteraad om op 29 juni een besluit te nemen over de plannen.

Verantwoordelijk wethouder Sander van Nieuwenhuizen is blij met deze stap: “Er ligt een gedegen inrichtingsplan voor een mooi en toekomstbestendig winkelcentrum. We hebben volop ingezet op participatie, waarbij ik grote betrokkenheid heb ervaren bij ons centrum.” De opbrengsten uit gesprekken met onder andere de winkeliersvereniging, inloopbijeenkomsten en de bijna 400 reacties op de vragenlijst, hebben het plan beter gemaakt. “De inbreng hebben wij zoveel als mogelijk meegenomen in de ontwerpen. Tegelijk moeten we ook keuzes maken, waardoor 100% tevredenheid bij iedereen helaas niet mogelijk is”, aldus Van Nieuwenhuizen.

Uitkomsten van de reacties op de ontwerpen van de pleintjes

Pleintjes als entrees tot winkelgebied

In het nieuwe inrichtingsplan krijgen drie pleintjes een belangrijke functie: het worden ‘entrees’ die fungeren als warm welkom tot de winkelstraten en zijn uitnodigend om langer in het centrum te verblijven. Het college stelt voor het ‘Oranjeplein/De Pol’ in te richten als ‘open plein’ met ruimte voor horeca en evenementen. Het gebied rondom Foppen krijgt een ‘tuingevoel’ met meer ruimte voor terras, ontmoeting en groen. Bij het gebied Verlengde Dorpsstraat komt het dorpse karakter en de historie centraal te staan. Zo komt een stukje van de voormalige Zuiderzeeroute ‘terug in beeld’ door de laanstructuur te versterken en het gebied meer in te richten als wandelzone. Het gedeelte bij Van Ganswijk wordt nog nader vormgegeven.

Het college van B&W heeft de gemeenteraad van Putten gevraagd om de uitgangspunten voor de herinrichting van het winkelcentrum vast te stellen en het benodigde uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Doel van het inrichtingsplan is een bruisend centrum als centrale ontmoetingsplek, met meer ruimte voor terrassen en groen. Het voorstel is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met winkeliers, eigenaren en organisaties en is verrijkt met opbrengsten uit het participatietraject. Het is aan de gemeenteraad om op 29 juni een besluit te nemen over de plannen.

Voorstel pleinen kernwinkelgebied

Opwaardering van het inrichtingsplan

Ten opzichte van de ontwerpen uit 2019 heeft het inrichtingsplan ook een kwaliteitsimpuls gekregen. Van Nieuwenhuizen: “We nemen onze verantwoordelijkheid en zetten in op een klimaat-adaptief centrum. Zo koppelen we bijvoorbeeld 50% van het dakoppervlak af. Bij hevige hoosbuien wordt het water hierdoor goed afgevoerd en opgevangen in infiltratiekratten.” Een extra investering voor toegankelijkheid zijn de dubbele lijngoten, waardoor heel vlak straatwerk mogelijk is. Ook zijn er extra maatregelen genomen om te komen tot een autoluw centrum. De benodigde aanpassingen in het verkeerscirculatieplan zijn ook opgenomen in de planuitgangspunten. Ten slotte komen er verhoogde ‘groene eilanden’ in combinatie met geïntegreerde zitelementen die ontmoeting mogelijk maken.

Veranderende omstandigheden

In 2022 besloot het college de eerdere ontwerpen uit 2019 te herijken en dit proces door middel van participatie vorm te geven. Dit onder meer vanwege een veranderende centrumbeleving en ander winkelgedrag als gevolg van de coronaperiode. Ook marktontwikkelingen en nieuwe inzichten en regelgeving rondom het klimaat gaven aanleiding tot herbezinning. Deze factoren stellen hogere eisen aan het inrichtingsplan. Het aangescherpte plan voldoet nu aan de hedendaagse kwaliteitseisen en wensen op het gebied van toegankelijkheid en uitstraling. Met de uitvoering is € 5.845.000 gemoeid. Naast de kosten uit de eerdere raming in 2019 en de aanvulling vanuit de second opinion (november 2022) zijn de prijzen op een reëel niveau gebracht. Bovendien is er een indexering van de prijzen ingevoerd tot het beoogde einde van de werkzaamheden in 2025.

Vervolgproces

De commissie Economie, Bestuur en Openbare Ruimte (EBOR) bespreekt het voorstel op 19 juni. Vervolgens beslist de gemeenteraad op 29 juni over de plannen. Daarna volgt de technische voorbereiding en aanbesteding van het werk. Het is de planning dat de werkzaamheden begin 2024 van start gaan.