Subsidie bloemrijke en voedselrijke akkerranden

De gemeente Putten vindt biodiversiteit belangrijk en stelt hiervoor een subsidie beschikbaar. De subsidie is bedoeld om op akkerland bloemrijke- en voedselrijke akkerranden te realiseren. Deze akkerranden zijn goed voor de insecten en vogels. En biedt bescherming aan weidevogels. Ook in de winter is voedsel beschikbaar omdat de akkerranden niet worden gemaaid. Met deze subsidie stimuleert de gemeente Putten een mooie, groene en gezonde leefomgeving. De subsidie is een vergoeding voor de aanleg van de akkerranden. En een compensatie voor de gederfde inkomsten.

Begin 2024 kunt u de subsidie voor 2024 aanvragen.

Vraagt u de subsidie online aan?

Dan heeft u de volgende bijlagen digitaal nodig:

 • Een kaartje met de locatie en de oppervlakte van de aan te leggen akkerrand.
 • Een uitleg over de samenstelling van het zaad die aan voorwaarden voldoet.
 • Een projectplan.

Voorwaarden

 • De akkerrand heeft per perceel een minimale breedte en lengte van 6 meter bij 100 meter. Waardoor er sprake is van een interessant biotoop voor de organismen.
 • De wintervoedselveldjes hebben een oppervlakte van minimaal 500m2 en maximaal 2500 m2.
 • De wintervoedselveldjes worden niet geoogst of gemaaid tijdens de winter, dit is voedsel voor de wintervogels.
 • Het zaadmengsel bevat gebiedseigen zaad en niet giftig voor mens en dier.
 • De akkerranden worden niet beweid of bemest.
 • Op de akkerranden wordt geen maaisel of bagger aangebracht en worden niet gebruikt als wendakker.
 • Op de akkerranden vindt geen chemische of mechanische onkruidbestrijding plaats. Met uitzondering van op pleksgewijze bestrijding van: ridderzuring, haagwinde, kleefkruid, melde of akkerdistel.
 • Is de rand ingezaaid? Dan vindt er geen grondbewerking plaats.
 • Tot 1 april van het volgende jaar blijft de akkerrand in stand.
 • Deze subsidie wordt alleen gegeven aan een natuurlijk- of rechtspersoon.
 • Deze persoon heeft aantoonbare kennis en ervaring met het aanleggen van bloemrijke akkerranden.
 • Deze persoon heeft een goede gebiedskennis. Zowel over de lokale planten als de lokale dieren. En weet dit op een juiste manier te versterken.
 • Deze persoon heeft goede contacten met de lokale ondernemers om de werkzaamheden uit te laten voeren.

Hoogte subsidie

De maximale subsidie is € 34.000,00.

Liever niet online invullen?

Wilt u het formulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier 'Aanvraag subsidie bloemrijke en voedselrijke akkerranden' downloaden, uitprinten en invullen.

Contact

Heeft u vragen over het aanvraagformulier? Dan kunt u contact opnemen met de Servicebalie via telefoonnummer (0341) 359 611.