Subsidie groene schoolpleinen

De subsidie kan worden gegeven voor het ontwerp en de aanleg van een groen schoolplein. Een groen schoolplein is een buitenruimte bij een school. Het plein heeft natuurlijke elementen en beplanting waarvan leerlingen in ieder geval tijdens schooltijd gebruik maken.

Voorwaarden

De subsidie kan worden verstrekt aan een school in de gemeente Putten. Onder school wordt in deze regeling verstaan: een onderwijsinstelling voor basis- of voortgezet onderwijs. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet de school voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Er is minimaal 60 punten behaald bij de kwaliteitsvoorwaarden (zie het aanvraagformulier).
  • Het groene schoolplein blijft minimaal 10 jaar in stand.
  • De grondeigenaar geeft toestemming voor het aanleggen van het groene schoolplein.

Hoogte subsidie

  • Het subsidieplafond bedraagt € 200.000,00
  • De hoogte van de subsidie is maximaal € 12.500,00 per school.
  • De ontvanger van de subsidie ontvangt het subsidiebedrag wanneer de subsidie wordt toegekend. Zij is verplicht om het groene schoolplein binnen 2 jaar na de subsidieverlening aan te leggen.
  • De school vraagt maximaal een jaar na het verstrekken van de subsidie de vaststelling hiervan aan. 

Aanvragen

U kunt het formulier 'Aanvraag subsidie groene schoolpleinen' downloaden, uitprinten en invullen.

Contact

Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact op met de heer J.J. van den Hoek.

T (0341) 359 611

E info@putten.nl