Subsidie Visit Veluwe

In opdracht van 14 gemeenten wordt door Visit Veluwe collectief uitvoering gegeven aan bestemmingsmanagement op de Veluwe. Dit is nodig om te zorgen voor een duurzame groei in de vrijetijdseconomie van de Veluwe. Met focus op een betere balans tussen natuur en toerisme. Door het bezoek aan de Veluwe te spreiden in tijd en in ruimte. De leidraad is de Veluwe Agenda 2030.

Voorwaarden

Afspraken zijn vastgelegd in ‘samenwerkingsovereenkomst Visit Veluwe 2022-2026'.

  • Op basis van een jaarlijkse bijdrage per inwoner van de gemeente dragen de deelnemende gemeenten financieel bij. Deze jaarlijkse bijdrage heeft het kenmerk ‘subsidie’ en is daardoor vrijgesteld van btw.
  • Uiterlijk op 1 mei van het jaar volgend op het uitvoeringsjaar brengt Visit Veluwe een financieel en inhoudelijk jaarverslag uit aan alle individuele gemeenten.
  • In het jaarverslag zit minimaal een door de raad van commissarissen vastgestelde jaarrekening. Met een specificatie van de inkomsten en uitgaven. Een accountantsverklaring en een activiteitenverslag met activiteiten en behaalde resultaten.
  • VisitVeluwe organiseert 2 keer per jaar een regulier overleg met de deelnemende gemeenten. In dit overleg geeft VisitVeluwe een toelichting op haar activiteiten en kijkt zij vooruit naar het aankomende jaar.
  • Jaarlijks presenteert en verantwoord VisitVeluwe met een jaarplan de activiteiten.

Hoogte subsidie

Een financiële bijdrage van € 1,03 per inwoner voor de periode 2022 – 2026.

  • Met ingang van 1 januari 2022 is de bijdrage € 1,03 per inwoner per jaar.
  • Deze bijdrage wordt vanaf 2022 jaarlijks aangepast op basis van het prijsindexcijfer van het CBS.
  • Het inwoneraantal per gemeente wordt gebaseerd op gegevens verstrekt vanuit het CBS.
  • Begin januari krijgt de gemeente een factuur van VisitVeluwe.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de Servicebalie via telefoonnummer (0341) 359 611.