Riool

 • Renovatie drukriool

  De gemeente Putten gaat de komende 3 jaar het drukriool in het buitengebied renoveren. De start van de renovatie is gepland voor eind 2022.

 • Rioolheffing

  Een belangrijke taak van de gemeente is de afvoer van afval- en hemelwater. De opbrengst van de rioolheffing gebruikt de gemeente voor onderhoud, verbetering en vernieuwing van het gemeentelijke rioolstelsel.

 • Rioolaansluiting

  De gemeente verzorgt de aansluiting op het riool van uw woning, bedrijf of gebouw. Wilt u een aansluiting op het riool? Dan moet uw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en het uitvoeringsbeleid van de gemeente.

 • Rioolonderhoud

  Wat te doen bij een rioolverstopping?

 • Afkoppelen riolering

  Om wateroverlast te verminderen worden wegen en trottoirs afgekoppeld van het rioolstelsel. Door het afkoppelen komt er minder hemelwater in de riolering, het regenwater wordt door het afkoppelen in de bodem geïnfiltreerd. Er wordt gebruik gemaakt van verticale infiltratie buizen. Door het afkoppelen kan de capaciteit van de riolering bij regenbuien efficiënter worden gebruikt.

 • Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) & Basis RioleringsPlan (BRP)

  In het GRP kunt u lezen op welke wijze de gemeente invulling geeft aan haar (wettelijke) taken als beheerder van het stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. In het Basis RioleringsPlan (BRP) vindt u informatie over het functioneren van het rioolstelsel.