Periode na 1 januari 2024

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Met de komst van de Omgevingswet komen veel wetten te vervallen, waaronder de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro), de wet Milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Uw nieuwe initiatief wordt in de overgangsperiode als volgt behandeld:

Werkwijze aanvraag nieuwe omgevingsvergunningen

Het moment waarop u de aanvraag om een vergunning indient, bepaalt aan welke regels wij uw aanvraag toetsen. De regels (Wabo) zijn van toepassing op alle aanvragen omgevingsvergunning die vóór 1 januari 2024 zijn aangevraagd. Voor aanvragen die na 1 januari 2024 worden ingediend, gelden de nieuwe regels.

Dat werkt als volgt:

Werkwijze voor 1 januari 2024

  • De regels van het bestemmingsplan kon u vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • U deed de vergunningscheck in het omgevingsloket (OLO). Zo weet u of u een vergunning nodig heeft.
  • Is een omgevingsvergunning verplicht? Dan heeft u deze aangevraagd bij het omgevingsloket (OLO)

Werkwijze vanaf 1 januari 2024

Werkwijze aanvraag wijziging omgevingsplan

Vanaf het moment dat de Omgevingswet ingaat (1 januari 2024), zijn er geen bestemmingsplannen meer maar werken we met het omgevingsplan. In het overgangsrecht is geregeld dat de huidige regels (Wro) van toepassing zijn op ontwerp-bestemmingsplannen die vóór de ingangsdatum van de Omgevingswet – dus vóór 1 januari 2024 – ter inzage zijn gelegd.

Vanaf 1 januari 2024 kunt u een concept-aanvraag indienen voor ontwikkelingen die niet binnen het omgevingsplan passen. Het gemeentelijk omgevingsplan is in ontwikkeling. Wij beoordelen daarom de eerste periode graag samen met u wat de meest geschikte werkwijze is om uw initiatief mogelijk te maken. Dat kan zijn via:

Heeft u een plan waarvan niet duidelijk is welke procedure gevolgd moet worden? Plan dan een vooroverleg met iemand van de gemeente. Hier zijn kosten aan verbonden.

Vragen

Wij helpen u graag iedere ochtend van 08.30 tot 12.30 uur aan de balie van Ruimte in het gemeentehuis.

U kunt ook bellen via telefoonnummer (0341) 359 611.