Bouwwerken toetsing uiterlijk (welstand)

Een omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen moet qua uiterlijk voldoen aan redelijke eisen van welstand. De beoordeling gebeurt door de Commissie omgevingskwaliteit van het Gelders Genootschap. Dit doet zij aan de hand van de gemeentelijke welstandsnota. Daarna volgt een advies aan het college van burgemeester en wethouders.

De rayonarchitect brengt advies uit over de ingediende bouwplannen. Hij doet dat als gemandateerde van de Commissie omgevingskwaliteit. Dit gebeurt op de dinsdagmiddag, in de oneven weken. Is het bouwplan erg ingrijpend voor de bebouwde omgeving? Dan wordt het daarna behandeld in de Commissie omgevingskwaliteit.

De bouwplannen die zij behandelen, worden één dag voor de datum van de vergaderingen bekendgemaakt op deze pagina. De behandeling is openbaar. Aanvragers en hun architecten/tekenaars kunnen - op aanvraag - inspreken. De bespreking van niet gepubliceerde plannen is niet openbaar.

Bijlagen

Contactgegevens

T (0341) 359 723