Gemeentelijk toezicht bouw en verbouw

U heeft een omgevingsvergunning ontvangen. Hierna kunt u starten met de bouwwerkzaamheden. U moet ten minste vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden het bouwtoezicht hiervan in kennis stellen. De toezichthouder bouw- en woningtoezicht ziet toe op de naleving van de bouwregelgeving.

Werkzaamheden toezichthouder

De toezichthouder verricht de volgende werkzaamheden:

  • Controleert of u bouwt conform de verleende omgevingsvergunning;
  • Controleert op bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid);
  • Controleert op de aan- en afvoer van materieel, bouwmaterialen en afval;
  • Kan het werk stilleggen indien hier aanleiding voor is.

Bevoegdheden toezichthouder

De toezichthouder heeft op grond van wetgeving de volgende bevoegdheden:

  • De toezichthouder is bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, elke plaats te betreden met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner. (artikel 5:15 van de Algemene wet bestuursrecht)
  • De toezichthouder is bevoegd om zo nodig toegang met de sterke arm te verschaffen en zich te doen vergezellen door personen die daartoe door hem zijn aangewezen. (artikel 5:15 van de Algemene wet bestuursrecht)
  • De toezichthouder kan desgevraagd zijn legitimatiebewijs tonen. Het legitimaties bewijs bevat een foto van de toezichthouder, diens naam en hoedanigheid. (artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht)

Contactgegevens

T (0341) 359 720