Gemeentelijk toezicht bouw en verbouw

De gemeente heeft de taak om er op toe te zien dat er volgens de regels wordt gehandeld. Dit voeren wij uit met de regels vanuit de Algemene wet bestuursrecht en de Omgevingswet. Zo zorgen wij ervoor dat gebouwen en terreinen veilig en op de juiste manier worden gebruikt.

Heeft u een vergunning ontvangen voor het uitvoeren van een activiteit? Dan kunt u hierin lezen aan welke voorwaarden u moet voldoen. Is er geen vergunning nodig? Dan staan de regels in de wet zelf.

Werkzaamheden toezichthouder

De toezichthouder verricht de volgende werkzaamheden:

  • Controle op de verleende vergunning.
  • Controle op bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid).
  • Controle op het (veilig) gebruik van gebouwen en terreinen.
  • Controle op de aan- en afvoer van materieel, bouwmaterialen en afval.
  • Kan het werk stilleggen als dit nodig is.

Bevoegdheden toezichthouder

De toezichthouder heeft op grond van wetgeving de volgende bevoegdheden:

  • De toezichthouder is bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, elke plaats te betreden met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner (artikel 5:15 van de Algemene wet bestuursrecht).
  • De toezichthouder is bevoegd om zo nodig toegang met de sterke arm te verschaffen en zich te doen vergezellen door personen die daartoe door hem zijn aangewezen (artikel 5:15 van de Algemene wet bestuursrecht).
  • De toezichthouder kan desgevraagd zijn legitimatiebewijs tonen. Het legitimaties bewijs bevat een foto van de toezichthouder, diens naam en hoedanigheid (artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht).

Contactgegevens

T (0341) 359 611