Onroerendezaakbelasting (OZB)

De onroerendezaakbelastingen zijn een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. De gemeente gebruikt de inkomsten voor een groot aantal algemene uitgaven, zoals de kosten van:

  • De brandweer.
  • Wegen.
  • Openbare verlichting.
  • Openbaar groen.
  • Onderwijs.
  • Sport.
  • Cultuur en recreatie.

Wie betaalt er onroerende-zaakbelastingen?

  • De eigenaar. Dat is de persoon die op 1 januari, van het belastingjaar, volgens het kadaster eigenaar van een onroerende zaak is.
  • De gebruiker. Dat is de persoon die op 1 januari ,van het belastingjaar, de onroerende zaak (geen woning) gebruikt.

Wat moet ik betalen?

De vastgestelde WOZ-waarde is de maatstaf voor de onroerendezaakbelastingen. De belasting wordt berekend naar een percentage van de WOZ-waarde.  

Tarieven Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
  Woningen 2024 Overige objecten 2024
Eigenaar 0,0628% 0,1985%
Gebruiker n.v.t. 0,1584%

Bij bedrijfspanden met woning: waarom is er verschil in waarde?    

De gebruikers van woningen krijgen geen aanslag OZB. Dit geldt wel voor gebruikers van bijvoorbeeld winkels, kantoren, boerderijen e.d. Behalve als er ook een woongedeelte bij hoort. Dan wordt de waarde van het woongedeelte van de WOZ-waarde afgehaald. Vandaar dat op de aanslag bij OZB gebruik een lagere waarde staat dan bij OZB zakelijk recht.

Wanneer u gaat verhuizen

De aanslag onroerendezaakbelastingen wordt niet aangepast, omdat de situatie op 1 januari van het belastingjaar bepalend is. Heeft u een eigen woning en vindt de overdracht in de loop van het jaar plaats? Dan vindt op dat moment verrekening van de eigenarenaanslag onroerendezaakbelasting plaats tussen koper en verkoper. De notaris regelt dit. De notaris vraagt de gegevens op bij de gemeente.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met de heffing? Maak binnen zes weken na dagtekening van de kennisgeving of de aanslag schriftelijk bezwaar. De bezwaarbrief kunt u indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Putten, Postbus 400, 3880 AK Putten. Bent u het niet eens met de uitspraak op bezwaar? Dien dan beroep in bij de Rechtbank Gelderland.

Meer informatie

Wetgeving

Contactgegevens

T (0341) 359 750

E belastingen@putten.nl