Vraag & antwoord

Graag geven wij u antwoord op de veel gestelde vragen over het project Zuidelijke ontsluitingsweg. Deze pagina vullen wij de komende periode steeds verder aan. Daarnaast publiceren we deze maand ook een sfeerverslag van de gebiedsateliers (participatiebijeenkomsten) op 25, 26 en 27 maart 2024 in De Blokhut.

Proces - Algemeen​​​​​

Waarom wordt er onderzoek gedaan naar een zuidelijke ontsluitingsweg?

In opdracht van de gemeenteraad van Putten verkent het college van B&W mogelijkheden voor een zuidelijke ontsluitingsweg. Het gaat om een verbinding tussen de Nijkerkerstraat (N798) en de Voorthuizerstraat (N303). De verkenning maakt onderdeel uit van een breder pakket aan onderzoeken om Putten in de toekomst leefbaar en bereikbaar te houden. Naast onderzoeken op het gebied van onder andere geluid, ecologie en mobiliteit vormt participatie met inwoners, ondernemers en gebruikers in het gebied een belangrijk onderdeel van deze verkenning.

Welke opdracht is er door de gemeenteraad gegeven?

De gemeenteraad heeft op 14 september 2023 besloten dat het college van B&W nader onderzoek moet doen naar de meest geschikte ligging voor de verbinding tussen de Nijkerkerstraat (N798) en de Voorthuizerstraat (N303). Het zoekgebied voor de meest geschikte ligging moet gezocht worden tussen ZF3 en ZF4. Voor deze verkenning heeft de gemeenteraad aan het college opdracht gegeven om de onderstaande aspecten mee te nemen, alsook belanghebbenden te laten participeren.

 • Verkeerskundige uitgangspunten
 • Natuur en milieu
 • (Agrarische) bedrijfsvoering
 • Geluidcontouren
 • Ruimtelijke inpassing
 • Financiën

Waarom wordt niet gekozen voor de eerdere voorkeursvariant ZF3? 

In de Zuidflankstudie (2009) en in de actualisatie van de Zuidflankstudie (2018) wordt ZF3 als voorkeursvariant benoemd. In september 2023 is deze voorkeursvariant aangeboden aan de gemeenteraad. De raad heeft het college opdracht met een amendement aangegeven om:

 • verder onderzoek te doen;
 • te komen tot een alternatieve voorkeursvariant tussen de Roosendaalseweg en Voorthuizerstraat. Het zoekgebied door de raad meegegeven is tussen ZF3 en ZF4. Dit is het tweede gedeelte van het tracé (route);
 • tussen de Nijkerkerstraat en de Voorthuizerstraat heeft de raad haar voorkeur uitgesproken voor ZF3. Dit is het eerste gedeelte van het tracé (route).

De aansluiting van het eerste gedeelte van het tracé op het tweede gedeelte van het tracé moet echter verkeerskundig aansluitbaar zijn. Met andere woorden; geen te scherpe bochten om de snelheid en de verkeersveiligheid te kunnen garanderen. Het gevolg van deze aanpak is dat het onderzoeksgebied voor de ligging van de weg voor het gehele traject (Nijkerkerstraat - Voorthuizerstraat) ligt tussen ZF3 en ZF4.

Waarom zijn de varianten ZF0, ZF1 en ZF2 afgevallen? 

Deze varianten van de zuidelijke ontsluitingsweg maken gebruik van bestaande infrastructuur (erftoegangswegen). De bestaande infrastructuur hield geen rekening met de ontwikkeling van de woonwijk Halvinkhuizen. Het doel van de zuidelijke ontsluitingsweg is het ontsluiten van een groter gebied. Door het aantal verkeersbewegingen die de weg moeten kunnen dragen zijn de varianten ZF0, ZF1 en ZF2 in een eerder stadium afgevallen. Alleen de varianten ZF3 en ZF4 hebben de potentie voor een ontsluitende functie.

Wat is de planning?

Bekijk de planning op hoofdlijnen.

Waarom wordt er weer gemeenschapsgeld uitgegeven aan nieuwe onderzoeken? Er liggen toch al drie rapporten op basis van eerdere onderzoeken?

In voorgaande studies uit onder andere 2006 is een inschatting gemaakt van de aanwezigheid van belemmerende factoren voor de aanleg van de weg. Op dit moment doen we voor al die belemmerende factoren nader onderzoek. De aanleiding hiervoor is de noodzaak om een actueel beeld te krijgen. Bijvoorbeeld van de aanwezigheid van ecologisch waardevolle gebieden. Op andere gebieden is er sprake van verandering op het gebied van wet- en regelgeving die van invloed is op de uitkomst van het onderzoek. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven voor het uitvoeren van de noodzakelijke onderzoeken en hiervoor voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Waarom horen we niets meer over de aanpak van de Voorthuizerstraat (N303)? Het lijkt alsof het project stil is komen te liggen.

U kunt hierover informatie vinden op de website van de provincie Gelderland: https://www.gelderland.nl/wegwerkzaamheden/n303

Waarom wordt zoekgebied ZF4 toch weer meegenomen?

De gemeenteraad heeft het zoekgebied van ZF4 toegevoegd om het gehele zoekgebied te vergroten voor de ligging van de zuidelijke ontsluitingsweg. Op deze manier ontstaat ruimte om op basis van participatie en nader (milieu)onderzoek de route van de zuidelijke ontsluitingsweg te bepalen.

Proces - Participatie

Hoe zagen de participatieavonden er uit?

De presentatie van de gebiedsateliers (participatieavonden) in de Blokhut op 25, 26 en 27 maart 2024 vindt u op de pagina Nieuws & documentatie. Een sfeerverslag van de participatiebijeenkomsten plaatsen wij in april op deze projectwebsite.

Wat wordt er gevraagd in de participatie?

Tijdens de participatie vragen wij u uw inbreng te geven over uw eigen woon- en leefomgeving. Tussen de twee varianten van de zuidelijke ontsluitingsweg (ZF3 en ZF4) ligt het zoekgebied voor een voorkeursvariant. De weg kan in dat gebied dus op iedere mogelijke locatie komen te liggen. Graag horen we van u wat de belemmeringen en kansen zijn in dit zoekgebied, zodat we daarmee rekening kunnen houden bij het bepalen van meest geschikte route. Oftewel, de voorkeursvariant.

Wat wordt er gedaan met mijn inbreng?

De reacties en bijdragen van de deelnemers aan de gebiedsateliers verzamelen wij. Samen met de uitkomsten van verschillende onderzoeken, geeft dit waardevolle informatie over het gebied. Al deze uitkomsten gebruiken wij om de meeste geschikte ligging van de weg te bepalen. Uw bijdrage en de uitkomsten uit de onderzoeken zijn in november 2024 de basis waarop de gemeenteraad een besluit neemt over de voorkeursvariant voor de zuidelijke ontsluitingsweg.

Waarom is het participatiegebied groter dan het onderzoeksgebied tussen ZF3 en ZF4

Op basis van participatie met de omgeving, gesprekken met (veelal agrarisch) perceel eigenaren en gesprekken met betrokken (mee beslissende) overheden, gecombineerd met de uitkomsten van reeds lopende (technische) onderzoeken, kan de gemeenteraad een afgewogen besluit nemen over de precieze ligging van de weg. Dit geldt ook voor het karakter van de weg, de verwachte knelpunten bij vervolgprocedures (denk aan aanpassen Omgevingsplan en benodigde vergunningen) en de daadwerkelijke realisatie op termijn. Om recht te doen aan de betrokken belangen en grondeigendommen hebben we een participatiegebied vastgesteld dat groter is dan het onderzoeksgebied.

Ik kon niet bij de participatieavonden aanwezig zijn. Hoe geef ik alsnog mijn reactie?

Wij nodigen u uit om uw vragen en opmerkingen aan ons door te geven. Tot maandag 15 april 2024 kunt u het reactieformulier invullen. Of mail naar zuidelijkeontsluitingsweg@putten.nl. U kunt ook bellen met de projectleider via telefoonnummer (0341) 359 611.

Hoe blijf ik op de hoogte?

Nieuws en informatie over de zuidelijke ontsluitingsweg vindt u op de projectpagina www.putten.nl/zuidelijkeontsluitingsweg. Hier staat de meest actuele planning en documentatie en achtergrondinformatie vullen wij steeds aan. 

Daarnaast adviseren wij u om de gemeentelijke communicatiekanalen te volgen om op de hoogte te blijven. Links naar onze social media accounts vindt u onderaan deze website.

Proces - Kosten

Is er voor de zuidelijke ontsluitingsweg een kostenafweging gemaakt? 

Er wordt, ter voorbereiding op de besluitvorming in de gemeenteraad, een inschatting gemaakt van de aanleg van de zuidelijke ontsluitingsweg en de daarbij behorende aankoop van de noodzakelijke gronden. Een definitieve kostenraming kan worden gemaakt als de exacte ligging van de weg bekend is.

Hoe breed is de uitkoopregeling rondom de zuidelijke ontsluitingsweg?

Dat is nu nog niet bekend.

Proces - Onderzoeken

Waarom is bij het onderzoeksgebied tussen ZF3 en ZF4 een ruimere marge van 100 meter aangehouden?

Bij het bepalen van het onderzoeksgebied is rekening gehouden met een marge van 100 meter. De reden hiervoor is dat ook het invloedgebied van de weg moet terugkomen in de onderzoeken. Effecten van de weg, zoals geluid, worden niet beperkt tot de grenzen van ZF3 en ZF4. Om deze reden is een marge van 100 meter opgenomen voor alle onderzoeken.

Wie voert het onderzoek uit?

De gemeente is initiatiefnemer voor de verkenning. Zij wordt hierin ondersteund door verschillende onderzoeksbureaus. Er wordt onderzoek gedaan naar onder andere stikstof, verkeer, ecologie, landschap, geluid, archeologie en water.

Houdt de gemeente rekening met de ‘ontwikkelzone’ aan de zuidkant van Putten bij de keuze voor de ligging van de zuidelijke ontsluitingsweg?

Het in ontwikkeling nemen van het zuidelijke gedeelte van Putten moet nog nader uitwerking krijgen in een visie. Wel heeft de gemeenteraad aangegeven dat de zuidelijke ontsluitingsweg bijdraagt aan een goede ontsluiting van deze nieuwe ontwikkelingen. De ligging van de weg bepaald mede de omvang van het ontwikkelgebied. 

In hoeverre wegen de mogelijke extra kosten voor ZF4 op tegen de mogelijke ontlasting op de Voorthuizerstraat tussen ZF3 en ZF4?

De besluitvorming over de aanleg van de weg staat in het teken van de afweging van belangen. Het belang van de nieuwe woonwijk, het vergroten van de leefbaarheid van Putten en de mogelijkheid om het zuidelijke gedeelte van Putten te ontwikkelen spelen hierbij allemaal een rol. Er wordt een inschatting gemaakt van de kosten en er wordt onderzoek gedaan naar de invloed van de zuidelijke ontsluiting op de rest van de wegenstructuur van Putten.

Wonen - Leefomgeving

Hoe wordt rekening gehouden met de leefbaarheid van de mensen die hier (in het gebied) zijn opgegroeid? 

De uiteindelijke ligging van het tracé wordt bepaald aan de hand van de verschillende onderzoeken. Het onderzoek is ook gericht op de leefbaarheid naast de weg. Onderzoek naar geluid, stikstof en impact op de aanwezige flora en fauna maken hier onderdeel van uit.

Verkeer

Waarom loopt het voorgestelde tracé van de zuidelijke ontsluitingsweg niet meer parallel of onder de hoogspanningsleiding?

In 2004 heeft de Provincie Gelderland in haar startnotitie m.e.r. ‘omlegging N303 bij putten’ twee mogelijke tracés aangewezen:

 • tracé A: een tracé dat bij de bestaande N303 in westelijke richting in iets noordelijkere richting afbuigt, daardoor dichter langs de kern Putten loopt en op de Nijkerkerstraat uitkomt;
 • tracé B: een tracé dat bij de bestaande N303 in westelijke richting afbuigt, het tracé van de hoogspanningsleiding volgt en uitkomt op de Nijkerkerstraat.

De ‘Rondweg Putten’ is vervolgens door Provinciale Staten stopgezet. Er was onvoldoende noodzaak en onvoldoende financiën.

Het huidige onderzoek – door het college van B&W van Putten in opdracht van de gemeenteraad –kiest voor een ander onderzoekgebied, waarbij een mogelijke variant slechts deels het traject van de hoogspanningsleiding kan volgen.

Hoe kom ik straks met de fiets of auto in het dorp?

Een weg met een ontsluitende functie heeft in verband met de doorstroming op het gehele tracé slechts enkele kruispunten. De voorkeur is een rotonde aanleggen op de zuidelijke ontsluitingsweg ter hoogte van de Roosendaalseweg. Zo kan het verkeer uit het gebied ten noorden en uit het gebied ten zuiden van de zuidelijke ontsluitingsweg uitwisselen. Daarnaast zijn de Nijkerkerstraat en de Voorthuizerstraat, zoals nu ook, de gebruikelijke wegen om naar het dorp te komen.

Waarom wordt er uitgegaan van een weg met 80 km/u? De provincie wil de Voorthuizerstraat (N303) toch terugbrengen naar 60 km/u?

De gemeente Putten gaat in de onderzoeken uit van 80 km/u, omdat dit type weg het meeste effect heeft op de directe omgeving. Oftewel het 'worst-case' scenario voor de omgeving. Een nieuwe zuidelijke ontsluitingsweg van 80 km/u moet aan bepaalde richtlijnen voldoen om verkeersveilig te kunnen worden vormgegeven. Vanuit wet- en regelgeving is 80 km/u ook de snelheid voor een weg buiten de bebouwde kom. Dit betekent dat in alle onderzoeken 80 km/u voor een nieuwe weg als uitgangspunt is aangehouden.
De bestaande Voorthuizerstraat kan niet voldoen aan de richtlijnen van 80 km/u. Vanwege de verkeersveiligheid wordt daar de snelheid verlaagd.

Komt er een paralelweg zodat vanuit het gebied Koekamperweg/Houtweg het laatste overblijvende gedeelte van de Hooiweg bereikbaar blijft?

In opdracht van de gemeenteraad verkent het college mogelijkheden voor een zuidelijke ontsluitingsweg. De aanleg van een parallelweg is geen onderdeel van deze opdracht. Wel moeten de percelen bereikbaar blijven die door de zuidelijke ontsluitingsweg worden doorsneden. Dit betekent dat sommige wegen doodlopend worden. Andere wegen zullen opnieuw met elkaar verbonden moeten worden door gedeeltelijk nieuwe wegen.

Mogen landbouwvoertuigen over een 80 km/u weg?

Ter hoogte van bijvoorbeeld een rotonde op de zuidelijke ontsluitingsweg en de Roosendaalseweg kan landbouwverkeer van het noordelijke naar het zuidelijke gedeelte rijden en andersom. Percelen moeten namelijk wel bereikbaar blijven voor landbouwverkeer. 
Vanwege het grote snelheidsverschil tussen landbouwvoertuigen en overig gemotoriseerd verkeer en daarmee kans op gevaarlijke inhaalmanoeuvres, zijn landbouwvoertuigen minder aantrekkelijk op een 80 km/u weg. Zowel de Nijkerkerstraat als de Voorthuizerstraat laten landbouwverkeer toe. Hierbij wordt aansluiting gezocht. 

Welke consequenties heeft de aanleg van de zuidelijke ontsluitingsweg voor de ontsluiting van de Van Geenstraat?

Op dit moment is nog niet te zeggen of de aanleg van de zuidelijke ontsluitingsweg gevolgen heeft voor de ontsluiting van de Van Geenstraat. Dit is sterk afhankelijk van de precieze ligging van de zuidelijke ontsluitingsweg.

Wordt de nieuwe weg een ontsluitingsweg, verbindingsweg of rondweg?

De zuidelijke ontsluitingsweg wordt onderdeel van de hoofdwegenstructuur van Putten en is primair bedoelt als ontsluiting van nieuwbouwwijk Halvinkhuizen én het ontlasten van de andere hoofdwegen in Putten. Daarom spreken we over een ontsluitingsweg. Overigens verbindt de zuidelijke ontsluitingsweg ook de Voorthuizerstraat (N303) met de Nijkerkerstraat (N798). Een ontsluitingsweg als onderdeel van de hoofdwegenstructuur heeft dan ook een andere functie in het wegennetwerk dan de erftoegangswegen/verblijfsgebieden. 

Is het mogelijk om een fietstunnel aan te leggen?

De definitieve ligging van het tracé is nu nog niet bekend. Daarom is het op voorhand niet aan te geven óf en waar eventueel één of meerdere (fiets)tunnels aangelegd moeten worden. Vanuit verkeersveiligheid is het uitgangspunt dat eventuele fiets- en voetgangersroutes de zuidelijke ontsluitingsweg ongelijkvloers kruisen, oftewel via een brug of tunnel. Uiteindelijk is dit aan de gemeenteraad om te beslissen.

Waarom komt er geen ontsluiting via de Beitelweg via een fietstunnel naar Bijsteren of de Nijkerkerstraat?

De woonwijk Halvinkhuizen moet zowel voor de voetganger, fietser als automobilist voorzien in een goede en verkeersveilige verkeersontsluiting van en naar de wijk.

Op welke afstand komt de zuidelijke ontsluitingsweg voor huizen langs?

Het uitgangspunt bij het bepalen van het optimale tracé is om de weg langs bestaande woningen te leggen. Daarentegen is het waarschijnlijk onvermijdelijk dat de weg in sommige gevallen wel dicht bij woningen komt te liggen.

Waar sluit de zuidelijke ontsluitingsweg op aan?

De zuidelijke ontsluitgingsweg sluit aan op de Nijkerkerstraat (N798) en Voorthuizerstraat (N303). Daarnaast zal de nieuwbouwwijk Halvinkhuizen ontsloten moeten worden via de zuidelijke ontsluitingsweg. Dit zal naar verwachting gebeuren via een kruispunt en/of rotonde ter hoogte van de Roosendaalseweg. 

Wat is het effect van knooppunt Hoevelaken op dit plan?

Het verkeersonderzoek doet een onderbouwde aanname voor het al dan niet doorgaan van de verkeersaanpassingen ter hoogte van knooppunt Hoevelaken en de verkeerseffecten daarvan op de hoofdwegenstructuur van Putten.

Waarom kan de weg niet nog zuidelijker aansluiten?

Dit is een veel gestelde vraag tijdens de drie gebiedsateliers (participatieavonden) op 25, 26 en 27 maart 2024. Maar op dit moment is het niet de opdracht vanuit de gemeenteraad aan het college om dit te onderzoeken. Het college heeft de opdracht gekregen om te zoeken naar de meest optimale ligging voor de zuidelijke ontsluitingsweg tussen ZF3 en ZF4. Wel geven wij deze veel gehoorde opmerking over een nog zuidelijkere ligging van de weg mee aan de gemeenteraad ter weging in hun besluitvorming.

Heeft de zuidelijke ontsluitingsweg geen verkeersaantrekkende werking richting Putten? De Voorthuizerstraat is nu al heel vol?

Het is de bedoeling dat een ontsluitingsweg een verzamelfunctie heeft voor het verkeer uit het direct omliggende gebied, om daarmee andere wegen te ontlasten die niet voor het ontsluiten van een gebied geschikt zijn. Ontsluitingswegen zijn de verbindende schakels tussen de verblijfsgebieden (30 km/u en 60 km/u zones) en de snelwegen. In zekere zin heeft de ontsluitingsweg dus een verkeersaantrekkende werking, maar alleen voor het bestaande verkeer uit de omgeving wat nu op andere wegen rijdt.

Kan de zuidelijke ontsluitingsweg mij sneller bij de snelweg krijgen?

Het doel van de zuidelijke ontsluitingsweg is niet om een snellere route richting de snelweg A28 (afslag Nulde) te realiseren. Het doel van de zuidelijke ontsluitingsweg is dat sneller van oost naar west gereden kan worden dan de huidige route over de Van Geenstraat, om vervolgens via de Voorthuizerstraat van en naar de omgeving van Voorthuizen te rijden, via de Nijkerkerstraat van en naar de omgeving van Nijkerk te rijden en via de Oude Rijksweg/ Putterweg van en naar de omgeving van Ermelo te rijden. 

Geluid

Hoe wordt de geluidsoverlast beperkt als er zoveel voertuigen langs onze huizen rijden?

De gemeenteraad heeft de opdracht gegeven om voor de optimale ligging van het tracé onder andere het aspect geluid te onderzoeken. Onderzocht wordt wat de meest optimale ligging van het tracé is, om de mate geluidsoverlast voor de geluidsgevoelige objecten (zoals woningen) tot een minimum te beperken. Indien de definitieve ligging van het tracé bekend is, zal verdiepend onderzoek worden gedaan naar de mate van geluidsbelasting op de directe omgeving van de weg. Het is mogelijk dat als gevolg van dit onderzoek bijvoorbeeld geluidwerende voorzieningen gerealiseerd moeten worden om de geluidsoverlast voor woningen te beperken.

Natuur - Ecologie

In 2006 is een tracé van Provincie Gelderland afgekeurd wegens meerdere dassenburchten. Waarom wordt deze nu weer benoemd?

Dit tracé (B) is op initiatief van de Provincie Gelderland onderzocht en door de Provinciale Staten van de provincie Gelderland vervolgens uit de plannen gehaald. Het huidige onderzoeksgebied van ZF4 verschilt van het toen voorgestelde onderzoeksgebied (B). De zuidelijke ontsluitingsweg heeft een meer noordelijke ligging.

Wordt er rekening gehouden met de dassenburcht in de wal ten zuiden van de Hooiweg en ten westen van de Roosendaalseweg? 

De raad heeft het college de opdracht gegeven om eerst nader onderzoek te doen naar onder andere ecologie en vervolgens te komen met een alternatieve voorkeursvariant. Het ecologisch onderzoek richt zich op het gehele onderzoeksgebied, ook het gebied ten zuiden van de Hooiweg en ten westen van de Roosendaalseweg. Het doel van dit onderzoek is om alle mogelijke bijzondere dier- en plantsoorten in beeld te brengen.

Wordt er rekening gehouden met het wild wat er door de weilanden loopt?

De raad heeft het college de opdracht gegeven om eerst nader onderzoek te doen naar onder andere ecologie en vervolgens te komen met een alternatieve voorkeursvariant. Het ecologisch onderzoek richt zich op het gehele onderzoeksgebied. Het doel van dit onderzoek is om alle mogelijke bijzondere dier- en plantsoorten in beeld te brengen. Er wordt in dit stadium niet specifiek rekening gehouden met het aanwezig wild wat door de weilanden loopt. Pas wanneer de definitieve ligging van het tracé bekend is, kan nader onderzoek worden gedaan naar de gevolgen van de weg voor het aanwezige wild wat door de weilanden loopt.

Ondernemen

Wat kunnen wij nog doen met de achtergebleven stukjes weiland?

Op dit moment is de definitieve ligging van het tracé nog onbekend. Wanneer de definitieve ligging van het tracé bekend is, neemt de gemeente contact op met de aangrenzende perceeleigenaren om de gevolgen van de weg voor uw perceel of percelen te bespreken. Tijdens de gebiedsateliers hebben wij u ook de mogelijkheid geboden om al eerder ‘keukentafelgesprekken’ met ons te voeren.