Verslag informatiebijeenkomst Halvinkhuizen

Op donderdagavond 2 december 2021 was er een online informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Halvinkhuizen in Putten. De gemeente werkt op dit moment aan de Ontwikkelingsvisie voor deze nieuwe woonwijk. Deze visie is gebaseerd op verschillende onderzoeken en de ambities zoals beschreven in de Agenda van de Toekomst. De Ontwikkelingsvisie is in concept klaar en geeft richting aan de verdere uitwerking van de plannen. Tijdens de online informatiebijeenkomst is een toelichting gegeven op de stand van zaken en de vervolgstappen en is de Ontwikkelvisie inhoudelijk toegelicht. Circa 100 inwoners namen deel aan de bijeenkomst.

Opname online informatiebijeenkomst terugkijken via YouTube

Stand van zaken

Projectleider Annemiek Hoitinga heeft een toelichting gegeven op de stand van zaken van de ontwikkeling. In 2021 is er een analyse van het plangebied gemaakt en zijn er inhoudelijke onderzoeken uitgevoerd. Op basis daarvan zijn de ambities voor de nieuwe woonwijk vastgesteld met de Agenda van de Toekomst. Bewoners en andere geïnteresseerden konden hierover meedenken. Inwoners van Putten hebben namen aangeleverd voor de nieuwe woonwijk en uiteindelijk is de naam Halvinkhuizen gekozen als naam voor de nieuwe woonwijk. Ook is in 2021 gestart met de eerste uitwerking van het ruimtelijk plan. Dit heeft geleid tot de eerste uitwerking van de Ontwikkelvisie die in de bijeenkomst wordt gepresenteerd. Voorafgaand aan deze online bijeenkomst is in november 2021 een spreekuur voor bewoners van het gebied georganiseerd. Zij konden bij de gemeente terecht voor (persoonlijke) vragen en aandachtspunten. Ongeveer 20 bewoners hebben gebruik gemaakt van het spreekuur.

Ontwikkelvisie

Stedenbouwkundige Hélène Leriche (BDP) heeft de Ontwikkelvisie toegelicht. De Ontwikkelvisie bestaat uit kaartmateriaal met daarop aangegeven de ruimtelijke structuren en een tekstuele toelichting hierop.

Tijdens de online bijeenkomst is eerst een toelichting gegeven op de historische ontwikkeling van het gebied. Daarna zijn de ambities voor het gebied, zoals geformuleerd in de Agenda van de Toekomst, gepresenteerd. Ook zijn de ruimtelijke aspecten en programmatische uitgangspunten kort toegelicht. Een belangrijk uitgangspunt is dat de bestaande groenstructuur als basis van het ruimtelijk plan wordt gebruikt en zoveel mogelijk wordt ingepast en dat er rekening wordt gehouden met de bestaande Flora en Fauna. De aanwezige houtwallen in Halvinkhuizen worden gehandhaafd en versterkt. Hiermee wordt het gebied opgedeeld in vier deelgebieden, met elk een eigen wegenstructuur voor autoverkeer. Tijdens de bijeenkomst zijn verschillende kaarten getoond die aangeven hoe de ruimtelijke opzet van de nieuwe woonwijk wordt, denk aan de verkeersstructuur, groenstructuur en waterstructuur. Ook is aangegeven hoe duurzaamheid een plaats krijgt in de plannen en welke voorzieningen er mogelijk in het gebied komen.

Gestelde vragen en antwoorden

Er is een aantal vragen over de Ontwikkelvisie gesteld en beantwoord tijdens de bijeenkomst. Een totaaloverzicht vindt u op de pagina 'Veel gestelde vragen en antwoorden'.

Vervolgstappen

De Ontwikkelvisie wordt in 2022 verder uitgewerkt door de gemeente en het stedenbouwkundig bureau. Begin 2022 wordt de Ontwikkelvisie ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarnaast wordt in medio 2022 het bestemmingsplan voor Halvinkhuizen in procedure gebracht. Verder worden de plannen in 4 fases verder uitgewerkt. In 2022 wordt gestart met de stedenbouwkundige uitwerking van fase 1. Na verwachting kunnen de eerste woningen in 2025 worden opgeleverd. Vanaf 2026 wordt uitvoering gegeven aan fase 2 t/m 4.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Annemiek Hoitinga, projectleider Halvinkhuizen via telefoonnummer (0341) 359 611 of e-mail ahoitinga@putten.nl.