Veel gestelde vragen en antwoorden online informatiebijeenkomst Halvinkhuizen

Op donderdag 2 december 2021 is er een online informatiebijeenkomst geweest over de nieuw woonwijk Halvinkhuizen. Tijdens deze bijeenkomst konden er vragen worden gesteld. In deze Q&A leest u de vragen en antwoorden. Een aantal vragen zijn samengevoegd.

Thema: Verkeer

Vraag 1: Aangenomen dat de Van Geenstraat een weg blijft met een maximum snelheid van 50 km/u, is er nagedacht over een veilige (kindvriendelijke) oversteekplaats of een fietstunnel?

In het ontwerp voor het in 2022 uit te voeren groot onderhoud aan de Van Geenstraat is rekening gehouden met het verbeteren van oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Een veilige oversteekplaats bij de Nijkerkerstraat is ook een punt van aandacht. Dit betrekken wij bij de verdere uitwerking van de plannen.

Vraag 2: Is het wel zo verstandig om een ontsluitingsweg uit de wijk te laten uitkomen op de Van Geenstraat?

Uit verkeersonderzoek blijkt dat het  mogelijk is om een deel van de wijk op de Van Geenstraat te ontsluiten. Deze aansluiting combineren we met de ontsluiting van de mogelijk toekomstige locatie van de Aldi. Hierdoor komt er slechts 1 ontsluiting bij op de Van Geenstraat.

Vraag 3: De Van Geenstraat is nu al zeer druk en de Hooiweg is niet geschikt voor meer autoverkeer. Komt er met deze wijk ook aandacht voor een rondweg ten zuiden van het plangebied en wordt dit mogelijk versneld? Is het doortrekken van de Henslare hiervoor een mogelijkheid?

De Hooiweg is inderdaad niet geschikt als ontsluitingsweg voor de nieuwe woonwijk. De Hooiweg blijft wel de ontsluitingsweg voor de bestaande woningen. Ook gaan we de Hooiweg gebruiken voor langzaam verkeer. Denk hierbij aan een fietsstraat waar de auto te gast is. In de gemeente Putten zijn verschillende ontwikkelingen die ervoor zorgen dat er behoefte is aan een zuidelijke ontsluitingsweg. Ook voor de ontwikkeling van Halvinkhuizen is er een zuidelijke ontsluiting nodig. Hiervoor wordt een apart project opgestart om de zuidelijke ontsluiting verder te onderzoeken en uit te werken.

Vraag 4: Als er 1 ontsluitingsweg per gedeelte van de wijk is, hoe kom je dan met de auto dat gedeelte uit als er wegwerkzaamheden zijn? Of als de weg om een andere reden is afgesloten? En waar komen de verkeersontsluitingen van de 4 blokken?

De ontsluiting geven wij op zo’n manier vorm, dat er – in geval van een calamiteit of wegwerkzaamheden – nog een andere mogelijkheid is om de wijk te in of uit te rijden.

Vraag 5: Wij zijn benieuwd waarom er is gekozen voor twee toegangswegen aan de oostkant, waar het al zeer druk is. Waarom wordt er niet aan de westkant ontsloten?

Het profiel van de Beitelweg is zodanig dat het niet geschikt is voor meer autoverkeer. Bovendien is de aansluiting van de Beitelweg op de Nijkerkerstraat niet overzichtelijk. Door de noordkant van Halvinkhuizen te ontsluiten op de bestaande infrastructuur (Van Geenstraat en Roosendaalseweg, en het zuidelijke deel op een nieuw aan te leggen rondweg, wordt het autoverkeer verspreid en zijn de intensiteiten zodanig laag dat dit goed verkeerskundig is op te lossen.

Vraag 6: Hoe wordt voorkomen dat het landelijk buitengebied, zoals de Hellerweg, geen sluiproute gaat worden?

Binnen het op te starten project voor de zuidelijke ontsluitingsweg worden de verkeerseffecten verder onderzocht en wordt bekeken hoe ongewenst doorgaand verkeer in het buitengebied zoveel mogelijk kan worden voorkomen.

Vraag 7: Is het mogelijk om autoverkeer van de nieuwe woonwijk aan te sluiten op de smalle en landelijke Hooiweg?

Er wordt geen autoverkeer van de nieuwe woonwijk ontsloten via de Hooiweg. De Hooiweg wordt voornamelijk een route voor langzaam verkeer.

Vraag 8: Komen er rotondes bij aansluiting Beitelweg en Hooiweg aan de Nijkerkerstraat?

De Nijkerkerstraat (N798) is een provinciale weg. De provincie heeft geen plannen voor herinrichting van de aansluitingen Beitelweg en Hooiweg, dus er zijn geen plannen voor het aanleggen van rotondes.

Thema: Flora en Fauna

Vraag 1: Hoe wordt de dierfauna, waaronder de dassenburcht langs de Hellerweg, de marter, de uil en de vleermuizen beschermd?

Momenteel wordt uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de aanwezige flora en fauna in het gebied en in de directe omgeving. Op basis van dit onderzoek bepalen wij hoe wij hiermee omgaan en in hoeverre er bijvoorbeeld compensatie van het leefgebied of  vliegroutes moeten plaatsvinden.

Vraag 2: De groenstrook aan de Van Geenstraat is erg smal. Waarom komt er hier geen bredere groenstrook?

In het plan is ervoor gekozen om de hoofdgroenstructuur vooral langs de aanwezige houtwallen te realiseren. Op deze plekken ligt de prioriteit: de cultuurhistorische structuren te behouden en de biodiversiteit die daaraan gekoppeld is te beschermen. Dat betekent ook dat aan de randen van het gebied, zoals langs de Van Geenstraat, en door de vier buurten de groenstructuur minder breed kan worden aangelegd om nog genoeg uitgeefbare grond te kunnen ontwikkelen.

Thema: Water

Vraag 1: Hoe gaat de toename van verhard oppervlak (bestrating/bebouwing) gecompenseerd worden binnen de waterparagraaf in het bestemmingsplan? Worden wadi's, waterpasserende bestratingen en groene daken verplicht gesteld? Het gaat vaak over wateroverlast, maar we staan vaker te sproeien vanwege droogte in plaats van water uit de tuin scheppen.

Een belangrijk aspect van het ruimtelijk plan voor Halvinkhuizen is de wateropgave. In Halvinkhuizen gaan wij – net als in de wijk Rimpeler – werken met wadi’s. Doel hiervan is om het water in het gebied te houden en te laten infiltreren in de bodem. Het hemelwater leiden wij via de bestrating en/of smallere groenstroken naar de wadi’s.

Thema: Geur

Vraag 1: Buiten het plangebied zitten ook agrarische bedrijven met geurcirkels over het plangebied. Zijn deze bedrijven in beeld? Zijn hier al gesprekken mee gevoerd?

Van alle bedrijven in het om het plangebied is een inventarisatie gemaakt van de bijbehorende milieu-contouren. Een aantal van de bedrijven hebben we inmiddels ook gesproken, maar nog niet allemaal. Bij de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk moet rekening gehouden met de milieucontouren van omliggende bedrijven.

Thema: Duurzaamheid

Vraag 1: Op welke manier wordt duurzaamheid in woningen vormgegeven?

In Halvinkhuizen gaan wij op verschillende manieren invulling geven aan duurzaamheid. Biodiversiteit/klimaatadaptatie, duurzame energie, duurzame mobiliteit en circulariteit zijn de vier thema’s waar we straks ook maatregelen aan gaan koppelen. Vooral het thema biodiversiteit en klimaatadaptatie zijn nu al zichtbaar in de Ontwikkelingsvisie. Andere thema’s worden straks meer zichtbaar in de stedenbouwkundige uitwerking en de ontwerpen van de woningen. Wij denken bijvoorbeeld aan zonnepanelen, warmtepompen, laadvoorzieningen voor elektrische auto’s en zongerichte verkaveling.

Vraag 2: Wordt er met de bodemwarmtepompen rekening gehouden met de watervoorziening? Zijn de bodemwarmtepompen hier niet te belastend voor?

Voor de nieuwe woonwijk staat nog niet vast welke warmtevoorziening gebruikt gaat worden. Er kan ook gedacht worden aan een luchtwarmtepomp, en voor de bodemwarmtepomp zijn er ook verschillende vormen zoals een open en een gesloten systeem. Wel staat vast dat wanneer er voor bodemenergie gekozen wordt dat er onderzoek gedaan moet worden naar de haalbaarheid daarvan. Zo mag er bijvoorbeeld niet geboord worden in drinkwaterbeschermingsgebieden en door de provincie aangewezen verbodsgebieden. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met het aantal systemen en dat deze geen effect op elkaar mogen hebben.

Thema: Bebouwing

Vraag 1: Uit de vragenlijst kwam naar voren dat men een groene wijk wil en liever geen hoogbouw. Waarom wordt er dan gedacht aan 4 tot 5 lagen hoge bebouwing? Dat is best hoog ten opzichte van de meeste bouw in Putten.

De gemeente Putten streeft ernaar om een zo divers mogelijk woningbouwprogramma te realiseren, zodat het voor alle inwoners met verschillende budgetten en verschillende samenstelling van huishoudens mogelijk is om een woning te vinden. Dit betekent dat er ook kleinere (goedkopere) woningen worden gerealiseerd. Hoeveel bouwlagen dit precies zullen zijn is nog niet duidelijk, maar het is waarschijnlijk dat er ook appartementengebouwen van 4 of 5 bouwlagen komen. Dit geven wij uiteraard zorgvuldig vorm en wij kijken ook naar passende locaties.

Vraag 2: Wordt er in de plannen ook rekening gehouden met woonvormen als tiny houses voor starters en/of (tijdelijke) flexwoningen?

Het precieze invulling van het type woningen is nog niet uitgewerkt. Het is wel bekend dat er vraag is naar tiny-houses en tijdelijke flexwoningen. Waar en in welke mate hiervoor ruimte wordt geboden in Halvinkhuizen wordt nog uitgewerkt.

Thema: Doelgroep woningen

Vraag 1: In hoeverre is deze woningbouw bestemd voor inwoners van de gemeente Putten?

De gemeente mag geen voorrang geven aan inwoners van de gemeente Putten. Recent heeft de Rijksoverheid aangegeven dat gemeenten meer ruimte krijgen om hier wel invulling aan te geven. Bekeken moet worden of en op welke wijze dat kan gelden voor Halvinkhuizen.

Vraag 2: Zijn projectontwikkelaars uitgesloten van aankoop van een woning?

De gemeente streeft ernaar om speculatie met woningen te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door het opnemen van een vervreemdingsverbod of een zelfbewoningsplicht van 5 jaar. In overleg met de ontwikkelende partijen kijken wij hoe wij hier in Halvinkhuizen invulling aan kunnen geven.

Proces

Vraag 1: Mag je een eigen woning ontwerpen en bouwen (particulier opdrachtgeverschap)? Of worden de woningen al getekend voor het plan?

In het plan wordt rekening gehouden met een aantal vrije kavels waarbij zelf de woning kan worden ontworpen en worden gebouwd.

Vraag 2: Wie is bezitter van de bouwgrond?

Er zijn verschillende grondeigenaren in het gebied: projectontwikkelaars, particulieren en de gemeente.

Vraag 3: Welke planontwikkelaars komen aan bod en kan daar ook burgerparticipatie in worden meegenomen?

Dat is nu nog niet duidelijk en kan ook verschillen per deelgebied. Het is aan de ontwikkelende partijen zelf om te bepalen in welke wijze zij bewoners betrekken in het ontwerp van woningen.

Vraag 4: Gaat er geloot worden? Of hoe ziet deze procedure er uit? En moet je dan economisch gebonden zijn aan Putten?

Hier moet nog invulling aan worden gegeven, dat is op dit moment nog niet duidelijk. Recent heeft de Rijksoverheid wel aangegeven dat gemeenten meer ruimte krijgen om hier wel invulling aan te geven. Bekeken moet worden of en op welke wijze dat kan gelden voor Halvinkhuizen.

Vraag 5: Worden er na de diverse fases ook evaluatiemomenten met bewoners/aanwoners ingepland? En worden deze punten dan ook meegenomen in de verdere ontwikkelingen van de nog volgende fases van Halvinkhuizen?

Het is zeker de bedoeling om tussentijds te evalueren om te leren en te verbeteren. Halvinkhuizen betreft een grote woonwijk voor Putten en zal de komende 10-15 jaar in ontwikkeling zijn. Het is daarom erg belangrijk om te evalueren en bij te sturen waar dat nodig is. Dit heeft de gemeente onlangs ook in de wijk Rimpeler gedaan.

Vraag 6: Kunt u ook aangeven waar de ontwikkeling stopt? Dit is nu de wijk in planning maar hoe is het hierna? Komt er nog meer zuid?

Vooralsnog is de wijk Halvinkhuizen de laatste grote woonwijk in Putten voor de komende 10-15 jaar. Wat daarna nog verder als grootschalig woongebied wordt aangewezen, is niet duidelijk.

Overige vragen

Vraag 1: Wordt er rekening gehouden met de Senioren in de woonvorm van " Knarrenhof "?

In Halvinkhuizen worden ook woningen gebouwd voor senioren. Een Knarrenhof zou een mogelijkheid kunnen zijn.

Vraag 2: Er zouden geen voorzieningen komen in de wijk die concurrerend zijn met het centrum, maar ik hoor van de wethouder dat er wel een supermarkt is ingepland, hoewel die niet op de tekeningen staat.

Momenteel wordt onderzocht of het haalbaar is om de huidige Aldi aan de Bilderdijkstraat te verplaatsen naar een locatie in Halvinkhuizen

Vraag 3: In de huidige wijk boven de Van Geenstraat is het al zeer druk. Waarom moet er zo dicht op bestaande bebouwing gebouwd worden?

Het gebied van Halvinkhuizen is al eerder als zoekgebied voor een nieuwe woonwijk in de structuurvisie aangewezen. Er is voor gekozen om de nieuwe woonwijk zo goed mogelijk te laten aansluiten bij het bestaande dorp. Op deze manier zijn de reisafstanden naar het dorp met haar voorzieningen zo kort mogelijk en blijft het dorp compact.

Vraag 4: Aan de noordzijde van de houtwal komt een wadi en een groenstrook. Hier zit ook een transportbedrijf. Waarom komen de houtwal en wadi niet aan de zuidzijde?

Er komen groenstroken zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde van de Oost-West houtwal aangelegd. Op dit moment wordt nog bekeken aan welke kant van de houtwal de wadi exact komt te liggen. Vooralsnog staat het aan de noordzijde ingetekend. Belangrijk is dat de houtwal voldoende ruimte krijgt zodat deze behouden kan worden.